دانلود تحقیق با موضوع رفتارهای غیر کلامی و ناسازگاری اجتماعی

دانلود پایان نامه
 • رضویان شاد (1384) در پژوهش خود رابطه‌ی معناداری را بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بدست آورد.
  اینگلبرگ (2004)، به نقل از رضویان شاد (1384)، در پژوهشی با عنوان: هوش هیجانی، عاطفی و سازگاری اجتماعی نشان داد که بین سازگاری اجتماعی موفقیت‌آمیز و هیجان ها ارتباط مستقیمی وجود دارد او بر این فرض که هیجان‌ها، ممکن است در سطح سازگاری اجتماعی موثر باشند تاکید می‌کند.
  سخندان (1380) در پژوهشی خود به این نتیجه رسید که آموزش مهارت‌های اجتماعی، مشکلات رفتاری و عاطفی کودکان دبستانی را به طور معناداری کاهش داده است.
  نتایج پژوهش صفوی و لطفی (1388) نشان داد که بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی رابطه‌ی مستقیم و معناداری وجود دارد. در واقع عاطفه نه تنها افکار و قضاوت‌های افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند، بلکه بر تعاملات اجتماعی زندگی واقعی فرد تاثیرگذار است.
  امانی (1391) نتایج این پژوهش نشان داد که میان سبک دلبستگی و سازگاری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد؛ به این ترتیب که میان سبک‌های دلبستگی ایمن و میزان سازگاری (سازگاری دانشجویان) رابطه‌ی مثبت معناداری وجود دارد یعنی با افزایش سبک دلبستگی ایمن در دانشجویان سازگاری اجتماعی آنان افزایش می‌یابد، این یافته با نتایج پژوهش‌هایی که بر‌اساس آن‌ها افراد دارای سبک دلبستگی ایمن نسبت به افراد ناایمن سازگاری بهتری با موقعیت‌های استرس‌زای مختلف داشته‌اند به همسو است مطالعات متعددی نشان داده‌اند که رابطه‌ی معنادار، میان سبک دلبستگی و سازگاری اجتماعی وجود دارد.
  در پژوهش بشارت (1384) تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی در یک نمونه دانشجویان نفری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان داد که بین هوش هیجانی و مشکلات بین شخصی دانشجویان همچون قاطعیت، مردم‌آمیزی، صمیمت و مسئولیت‌پذیری همبستگی منفی معنی‌دار وجود دارد. هوش هیجانی با تقویت سازگاری اجتماعی، توان همدلی با دیگران، سلامت روان، بهزیستی هیجانی و رضایت از زندگی، مشکلات بین شخصی را کاهش می‌دهد و زمینه بهبود روابط اجتماعی را فراهم می سازد.
  سوس (ویراس، 2003؛ به نقل از جوادی، 1383) بیان می‌کند افراد با دلبستگی ناایمن در مقایسه با افراد با دلبستگی ایمن در هوش هیجانی نمرات کمتری کسب کرده‌اند.

  مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد شیوه های زندگی مردم و فعالیت های اجتماعی

  2-7-2- پیشینه خارجی پژوهش

  نتایج پژوهش کافتسیوس (2004) حاکی از رابطه مثبت سبک دلبستگی ایمن با تمام زیر مقیاس‌های هوش هیجانی (به استثنای ادراک هیجان) و نمره کل هوش هیجانی است. دلبستگی اضطرابی دوسوگرا با تمامی زیر مقیاس‌های هوش هیجانی رابطه منفی دارد ولی این رابطه معنی‌دار نیست.
  دویلی و مارکیوکیز یک تحقیق طولی در مورد دلبستگی والدین و اثرات آن بر سازگاری انجام دادند. آن‌ها دلبستگی مشاهده شده بین والدین و نوجوانان در سن 13 سالگی و ابعاد مختلف سازگاری در 15 سالگی مانند نشانه‌های افسردگی، اعتماد به نفس و نمرات درسی را اندازه گرفتند و نتایج بدست آمده نشان داده است که دلبستگی ایمن بدون تردید با سازگاری با توجه به سطوح مشکلات درون‌زاد، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی دو سال بعد رابطه دارد (دویل، 2005).


 • بنابر نتایج پژوهش‌ها، دلبستگی ایمن با ویژگی‌های ارتباطی مثبت، شامل صمیمیت و خرسندی، دلبستگی اجتنابی با سطوحی پایین‌تر از صمیمیت و تعمد و بررسی پژوهش‌ها از ارتباط میان سبک‌های دلبستگی و سازگاری در موقعیت‌های مختلف حاکی است. در پژوهش نیگل و ساندین، میان سبک دوسوگرا در زمان بیوه و کاهش میزان سازگاری، ارتباطی معنادار گزارش شده است (نیگل و ساندین، 2001).
  پژوهش رایس و میرزاده (2000) از رابطه دلبستگی با عملکرد و رفتار سازگارانه در مدرسه حاکی بوده است. برانفیلد و تامسون در مطالعه‌ی خود، ارتباط میان دلبستگی ناایمن با گروه همسال و رفتار بزهکارانه را گزارش داده‌اند.
  فرا تحلیلی که اخیراً در این زمینه توسط اشنایدر[132] و همکاران انجام گرفته است نشان می‌دهد که بین کیفیت زندگی مادر-کودک و سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد. این فراتحلیل 630 نوع مطالعه را در بر می‌گرفت که  رابطه‌ی بین دلبستگی مادر-کودک و ارتباط با همسالان را بررسی نموده و گزارش کردند که بین دلبستگی ایمن و روابط مثبت با همسالان رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. میزان پرخاشگری و رفتار ضداجتماعی در مطالعه‌ی مذکور شاخص خوبی از ناسازگاری اجتماعی بودند (اشنایدر، 2000).
  در پژوهشی که توسط (اورتبس و تور آنین[133]، 2008) با هدف تاثیر هوش هیجانی بر سازگاری در زندگی زوج در نیجریه صورت گرفته، نتایج نشان داد که مهارت‌های مدیریت هیجانی، مهارت‌های حساسیت هیجانی و مهارت ارتباط اجتماعی در زوجین سازگار، بالا بوده است. حال از آنجا که دوره نوجوانی، دوره‌ای است که در آن تغییرات جسمی، روانی-اجتماعی نوجوانان با هیجانات شدید همراه است و بسیاری از دستگاه های عصبی و شناختی که هیجان را کنترل می‌کند.
  الیوت[134] و همکاران (2003) در پژوهشی نشان دادند که از طریق آموزش مهارت‌های اجتماعی می‌توان به پیشرفت مهارت‌های اجتماعی و سازگاری اجتماعی نوجوانان کمک کرد.
  کاپلس[135] (2005) در پژوهشی نشان داد که آموزش مهارت‌های اجتماعی بر پیشرفت دانش‌آموزان 6 تا 14 ساله در روابط بین فردی موثر بوده است.
  در پژوهشی که توسط فورگاس و همکاران (2000) مشخص شد که آزمودنی‌هایی که از خلقی شاد و مثبت برخوردار بودند، ارتباط بیشتری برقرار می‌کردند، از علائم و رفتارهای غیر کلامی بیشتری در تعامل خود بهره می‌گرفت، بیشتر با دوست خود حرف می‌زدند، به روشنی و بدون ابهام درباره‌ی خودشان صحبت می‌کردند به نظر می‌رسید که به شیوه‌ای موثر، رضایت‌بخش، ماهرانه، و متعادل‌تر رفتار می‌کنند. برعکس آزمودنی‌های غمگین و با خلق منفی از برخورد دوستانه و اطمینان بخش کمتری برخوردار بودند.
  در پژوهشی توسط عبدا…. و مایر کونگ[136] (2008) رابطه بین هوش هیجانی به کنار آمدن، حمایت اجتماعی و سازگاری میان 250 نفر از دانشجویان ترم اول مورد بررسی قرار گرفت. از آزمودنی‌های سازگاری برای سازگاری، هوش هیجانی مایر و سالووی (برای سنجش هوش هیجانی)، پرسشنامه کنار آمدن با دیگران (برای کنار آمدن) و پرسشنامه ارزیابی تعاملات اجتماعی برای سنجش حمایت اجتماعی استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که دانشجویان با سازگاری متوسط  بالا، از نظر سازگاری اجتماعی، سازگاری آموزشگاهی و سازگاری فردی و هیجانی در سطح بالایی بودند و نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سازگاری بالا یک پیش‌بینی کننده مهم برای تببین رابطه بین هوش هیجانی، کنار آمدن، حمایت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی می‌باشد و این که هوش هیجانی نیز تاثیر زیادی بر پیشرفت تحصیلی آنان داشته است
  کامران[137] (2008) در پژوهشی بیان کرد بین درک اجتماعی، هوش هیجانی و سبک دلبستگی افراد رابطه وجود دارد.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.