دانلود تحقیق با موضوع آسیب های اجتماعی و سازمان بهزیستی

دانلود پایان نامه
 • به استناد ماده ی 4 آیین نامه «شرایط خانواده های داوطلب واجد شرایط و نحوه ی نگهداری آنها بر اساس دستورالعمل اجرایی مورد عمل در سازمان بهزیستی تعیین شده است».
  به استناد مواد 11، 12 و 14 آیین نامه «سازمان بهریستی کشور وظیفه اعمال نظارت مستمر و برنامه ریزی شده در امر کودکان را به عهده دارد و موظف است که موارد تخلف را بررسی نموده و به مراجع ذی صلاح قضایی منعکس و متخلفان را معرفی نماید و نظارت مستمر بر امر واگذاری داشته و مددکاران اجتماعی خود را برای نظارت و آمادگی از وضعیت کودکانی که به خانواده های داوطلب سپرده شده اعزام نماید».
  ماده واحده قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست 1/9/1371، دولت را مکلف به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی سرپرست موضوع بند (4) اصل 21 قانون اساسی نموده است.
  2-4-7 قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی(مصوب1383)

 • همان طور که از نام این قانون مشخص است، جامع ترین قانون در زمینه رفاه کشور می باشد. مواد یک و 4 به طور مستقیم به مسئله کودکان بی سرپرست و حمایت های قانونی آنها می پردازد، همچنین ماده 3 هم به صورت غیرمستقیم به بحث ما مربوط می شود:
  در ماده یک هدف این قانون امور خاصی معرفی شده است که از موارد آن عبارتند از:
  «درماندگی، بی سرپرستی، آسیب های اجتماعی
  حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست
  حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند»
  همان طور که می بینیم در هر یک از موارد فوق حمایت از کودکان بی سرپرست به چشم می خورد.
  در بند (د) ماده 3 یکی از اهداف حوزه بیمه ای را تشکیل صندوق های بیمه ای مورد نیاز دانسته که صندوق بیمه خاص حمایت از کودکان هم از موارد آن است.
  در ماده 4 اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را برشمرده که دو بند «د» و«ز» مربوط به حمایت از بی سرپرستان می باشد:
  «د-حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سوء آنها خصوصا در زمینه بیکاری، بی سرپرستی، در راه ماندگی و پیری.
  ز-تحت پوشش قراردادن خانواده های بی سرپرست و زنان خودسرپرست.»
  2-4-8 آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی (مصوب 22خرداد 1384)
  به موجب ماده 3 این آیین نامه خانواده های دارای فقر شدید به صورت کامل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرار می گیرند و اولویت ارائه خدمات به خانواده های دارای فقر مطلق به ترتیب زیر خواهد بود.
  «الف- کودکان بی سرپرست
  ب- زنان سرپرست خانواده و خودسرپرست
  پ- سالمندان
  ت- معلولان
  ث- سایرین (بی کاران، معتادان، بیماران مزمن جسمی و روانی…).»
  مطابق ماده 1 چتر ایمنی رفاه اجتماعی عبارت است از :«مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات جبرانی، پیشگیرانه و ارتقایی که برای کنترل و کاهش فقر و پایداری جامعه سالم انجام می شود.»
  2-4-9 آیین نامه سامان دهی کودکان خیابانی(مصوب 24تیر1384)
  در ماده 1 این آیین نامه کودک خیابانی چنین تعریف شده است:
  «فرد کمتر از 18 سال تمام که به صورت محدود یا نامحدود در خیابان بسر می برد اعم از کودکی که همچنان با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و یا کودکی که خیابان را خانه خود می داند و رابطه او با خانواده به حداقل رسیده و یا اساسا چنین ارتباطی وجود ندارد.»
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.