1- متکدی از مسؤولیتهای اجتماعی معاف است.

2- متکدی به خاطر نیازمندی مورد تفریع و سرزنش قرار نمی گیرد.

3- چنین شخصیتی انتظار دارد که دیگران به او کمک کنند.

4-  در تولید اجتماعی مشارکت نداشته از دسترنج دیگران زندگی می گذراند.

پدیده تکدی با دو عامل مهم; یعنی « کمک گیرنده » و « کمک دهنده» رابطه دارد. «کمک
دهنده ها» همان مردم هستند که آنها را می توان به دسته های ذیل تقسیم بندی کرد:

1- عده ای بر اساس وظیفه شرعی به فقرا و مستمندان کمک می کنند.

2-گروهی دیگر آن را وظیفه انسانی و نوع دوستی می دانند.

3- تعدادی به علت این که نیازمند بودن را یک نقص اجتماعی می دانند خود را در رفع این نقیصه مسئول می دانند.

4- دسته چهارم کسانی هستند که کمک های خود را با نیت نذر و صدقه انفاق می کنند.

تکدی گری صورتی از زندگی ارزان قیمتی است که تنها بهای آن فقر مناعت طبع و سیر قهقرایی کمال انسان است.

متن کامل پایان نامه تکدی گری

مطلب مشابه :  کارگاه روانشناسی محلی برای تمرین مهارت های زندگی