خرید پایان نامه : زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه

پایایی مرتبط با سازه های مورد بررسی
سازه ها

تعداد گویه ها
ضریب پایایی
جامعه پذیری جنسیتی
11
87/0
سطح سلامت زنان
12
74/0
سطح سلامت جسمانی
5
70/0
سطح سلامت روانی
3
42/0
سطح سلامت معنوی
4
67/0
میزان برخورداری از برخورداری از حمایت اجتماعی
12
86/0
حمایت های اقتصادی
9
87/0
حمایت های غیر اقتصادی
3
67/0
میزان توانمندی کل
17
85/0
میزان توانمندی اقتصادی
4
72/0
میزان توانمندی روانی
13
85/0
5-3-روش های تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق با توجه به سطوح سنجش متغیرهای مورد بررسی یعنی فاصله ای، اسمی و رتبهای بودن پس از جمع آوری داده ها و تکمیل پرسشنامه، داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. روش تجزیه و تحلیل هم به این صورت بوده است که سوالات و گویه ها کدگذاری شده و کدها در نرم افزار SPSSقرار داده شدند و با توجه به سطوح اندازه گیری متغیرها در نرم افزار SPSS توسط محقق تجزیه و تحلیل و آزمون های آماری بر روی آن ها انجام گرفته شد. در بخش آمار توصیفی جداول فراوانی و آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی استفادهگردید مانند درصد، میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی با توجه به سطح سنجش متغیرها از آزمون های مقایسه میانگین (F، t) و r پیرسون و برای انجام تحلیلهای چند متغیره از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
جدول 3-3- نحوهی تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها.
متغیر وابسته تحقیق (توانمندسازی) در سطح فاصله ای اندازه گیری شده است، همچنین بعضی متغیرها در تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز آورده شده است.
متغیرهای مستقل
سطح سنجش متغیرها
نوع آزمون
جامعه پذیری جنسیتی
فاصله ای
پیرسون
میزان مشارکت فعال زنان
فاصله ای
پیرسون
سطح سلامت زنان
فاصله ای
پیرسون
حمایت اجتماعی
فاصله ای
پیرسون
سن
فاصله ای
پیرسون
سطح تحصیلات
اسمی چند حالته
تحلیل واریانس یکطرفه
درآمد
رتبه ای
تحلیل واریانس یکطرفه
شغل
اسمی دو حالته
آزمون t
وضعیت تاهل
اسمی چند حالته
تحلیل واریانس یکطرفه
نوع مسکن
اسمی چند حالته
تحلیل واریانس یکطرفه
فصـل چهارم
یافته های تحقیق

1-4-توصیف متغیرها:
در این فصل ازپژوهش، یافته های تحقیق ارائه می شود این فصل شامل دو بخش می باشد که در بخش اول آمار توصیفی متغیرهای زمینه ای (سن ومیزان تحصیلات و…) و متغیر های اصلی تحقیق و در بخش دوم یافته ها و نتایج مربوط به آزمون فرضیه های محقق در قالب نتایج تحلیل استنباطی دو متغیرها است.
در این قسمت با توجه به سطوح اندازه گیری هر متغیر، آماره های توصیفی مربوط به آن متغیر مانند فراوانی، میانگین، انحراف معیار، چولگی گزارش شده است.
1- 4- توصیف متغیرهای زمینه ای
2-1-4- آمار توصیفی وضعیت سنی پاسخگویان
همانطور که جدول 1-4 نشان می دهد میانگین سنی پاسخگویان 33/40 می باشد. حداقل سن پاسخگویان 20 و حداکثر آن 73 می باشد. مقادیرچولگی و کشیدگی و انحراف استاندارد مربوط به آنها نشان می دهد که توزیع مقادیر این متغیرتا حدی نزدیک به یک توزیع نرمال است.
جدول 1-4- آمار توصیفی مربوط به وضعیت سنی پاسخگویان
میانگین
انحراف معیار
مینمم
ماکزیمم
چولگی
کشیدگی
انحراف استاندارد چولگی
انحراف استاندارد کشیدگی
33/40
26/9
20
73
4/0
7/0
13/0
27/0
3-1-4- آمار توصیفی میزان تحصیلات پاسخگویان
همانطور که در جدول 2-4 آمده است 22 نفر(9/6 درصد ) از زنان پاسخگو بیسواد، 91نفر (5/28 درصد) دارای تحصیلات ابتدایی، 120 نفر (6/37 درصد) سیکل، 79 نفر(8/24 درصد) دیپلم، 6 نفر(9/1) فوق دیپلم و 1 نفر(3/0 درصد) از زنان پاسخگو لیسانس بوده است.
جدول 2-4- آمار توصیفی تحصیلات پاسخگویان
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
بیسواد
22
9/6
ابتدایی
91
5/28
سیکل
120
6/37
دیپلم
79
8/24
فوق دیپلم و لیسانس
7
2/2
4-1-4- آمار توصیفی وضعیت درآمد پاسخگویان
جدول 4-4 نشان می دهد که 111 نفر (8/34 درصد) از پاسخگویان درآمدشان ماهیانه کمتر از 200 می باشد، 114 نفر (7/35 درصد) درآمد ماهیانه شان بین 201 تا 400، 74 نفر (2/23 درصد)، 17 نفر (3/5 درصد) درآمد ماهیانه شان بین 501 تا 600، 3 نفر(9/ 0 درصد ) درآمد ماهیانه شان بین 601 تا 700 می باشد.
جدول 3-4- توزیع نمونه آماری بر حسب درآمد
درآمد
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 200
111
8/34
201 تا 400
114
7/35
401 تا 500
74
2/23
501 تا 600
17
3/5
601 تا 700
3
9/0
5-1-4- آمار توصیفی وضعیت شغلی زنان سرپرست خانوار
جدول 4-4- نشان می دهد که 212 نفر(5/66 درصد) از زنان سرپرست خانوار پاسخگو بیکار بوده و 107 نفر (5/33درصد) شاغل بوده اند.
جدول 4-4 – توزیع نمونه آماری بر حسب شاغل یا غیرشاغل بودن
فراوانی
درصد فراوانی
شاغل
107
5/33
غیرشاغل
212
5/66
6-1-4- آمار توصیفی وضعیت تاهل پاسخگویان
جدول 5-4- نشان می دهد که که از مجموع 319 نفر زن سرپرست پاسخگو، 11 نفر(4/ 3 درصد) دختر ازدواج نکرده، 95 نفر زن سرپرست مطلقه(8/ 29 درصد)، 203 نفر(6/63درصد) از زنان سرپرست خانوار همسرانشان فوت نموده، 6 نفر (9/1درصد ) همسر مرد زندانی و4 نفر( 3/1درصد) همسر مرد معتاد بوده اند.
جدول 5-4- توزیع نمونه آماری بر حسب وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد فراوانی
دختر ازدواج نکرده
11
4/3
مطلقه
95
8/29
همسر مرده
203
6/63
همسر مرد زندانی
6
9/1
همسر مرد معتاد
4
3/1
7-1-4- آمار توصیفی مربوط به نوع مسکن پاسخگویان
جدول 6-4- نشان می دهد که 157نفر(2/49) از زنان سرپرست خانوار پاسخگو دارای مسکن شخصی، 127 نفر(8/39 درصد) دارای مسکن استیجاری و 35 نفر(11 درصد) از زنان سرپرست خانوار پاسخگو در مسکن ورثه ای سکونت داشته اند.
جدول 6-4- آمار توصیفی مربوط به نوع مسکن زنان سرپرست خانوار
نوع مسکن
فراوانی
درصد فراوانی
شخصی
157
2/49
استیجاری
127
8/39
ورثه ای
35
11
8-1-4- توصیف متغیرهای اصلی
9-1-4- آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی
گویه ها
کاملا موافقم
موافقم
تا حدودی موافقم
تا حدودی مخالفم
مخالفم
کاملا مخالفم
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
مرد، نان آور خانواده بودن
7/10
7/14
2/29
5/18
6/21
3/5
مدیریت منابع مالی در درست مردان
5
8/13
4/20
2/23
5/28
1/9
فعالیت زنان در کارهای کم درآمد
5/2
7/9
6/11
3/21
8/39
15
اجازه گرفتن زنان برای بیرون رفتن از خانه
5/13
9/21
6/22
4/15
1/20
6/6
عدم فعالیت زنان در محیط مردانه
6/5
5/13
26
9/17
5/28
5/8
صحبت نکردن زنان با نامحرمان
2/8
7/10
5/24
4/14
9/32
4/9
انتخاب مردان برای کارهای مهم
9/6
5/8
1/20
7/20
7/31
2/12
ممنوعیت انجام کارهای مردانه برای زنان
3/6
1/9
1/24
3/21
4/25
8/13
مادری وخانه داری کار اصلی زنان
9/18
7/15
6/27
8/13
21
10
بهتر انجام دادن کارها توسط مردان نسبت به زنان
3/5
2/12
4/19
1/25
2/28
7/9
شرکت در فعالیتهای اقتصادی
5/13
1/41
7/25
4/9
3/6
1/4
جدول 7-4-آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی
جدول بالایی نشان می دهد که پاسخگویان با گویه 1 یعنی با اینکه مرد باید همیشه نان آور خانواده باشد،بیشتر پاسخگویان 2/29 درصد با این گویه تا حدودی موافق بوده اند. در مورد گویه 2 اینکه مدیریت منابع مالی در دست مردان باشد بیشتر پاسخگویان 5/28 درصد با این گویه مخالف بوده اند. در مورد گویه 3 (فعالیت زنان در کارهای کم درآمد) 8 بیشتر پاسخگویان/39درصد با این گویه مخالفبوده اند. در مورد گویه 4(اجازه گرفتن زنان برای بیرون رفتن ازخانه)بیشتر پاسخگویان 6/22درصد با این گویه تا حدودی موافق بوده اند. در مورد گویه 5 (فعالیت نکردن زنان در محیط مردانه) بیشتر پاسخگویان 5/28درصد با این گویه مخالف بوده اند. در مورد گویه 6 اینکه زنان نباید با نامحرمان صحبت کنند بیشتر پاسخگویان 9/32درصد با آن مخالف بوده اند. در مورد گویه 7 (انتخاب مردان برای انجام کارهای مهم) بیشتر پاسخگویان 7/31 درصد با آن مخالف بوده اند. در مورد گویه 8 (حق نداشتن زنان برای انجام کارهای مردانه) 4/25درصد پاسخگویان با آن مخالف بوده اند. در مورد گویه 9 (خانه داری و مادری کار اصلی زنان بودن) 6/27درصد پاسخگویان با آن تا حدودی موافق بوده اند.در مورد گویه 10 (انجام بهتر کارها توسط مردان نسبت به زنان) بیشتر پاسخگویان 2/28 درصد با آن مخالف بوده اند و در مورد گویه 11 (زنان نیز می توانند مثل مردان در فعالیت اقتصادی شرکت کنند) بیشتر پاسخگویان 7/25درصد تا حدودی با آن موافق بوده اند.
8-4- آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی
میانگین
مینیمم
ماکزیمم
چولگی
کشیدگی
انحراف استاندارد چولگی
انحراف استاندارد کشیدگی
1/35
12
87
49/0
9/0
13/0
27/0
جدول بالا نشان می دهد که میانگین متغیر جامعه پذیری جنسیتی که از طریق عمل (جمع زدن گویه های 11-1) برای این متغیر 1/35 میباشد و ماکزییمم آن 87 و مینیمم آن 12 میباشد پیوستار مربوطه نشان میدهد که وضعیت شیوه جامعه پذیری جنسیتی (1/35) در میان آزمودنی ها در سطح پایین می باشد. همچنین مقادیر چولگی و کشیدگی و همچنین انحراف استانداردهایشان نشان می دهد که توزیع به نرمال بودن نزدیک است.
10-1-4-آمار توصیفی متغیر میزان مشارکت فعال زنان
جدول9-4- آمار توصیفی متغیر مشارکت فعال زنان
گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی زیاد
تا حدودی کم
کم
خیلی کم

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
شرکت در تصمیم گیریهای محله
6/0
10
7/14
6/26
32
16
شرکت در انجمن های مختلف
6/4
4/15
4/19
9/22
3/27
7/10
بازدید از نمایشگاههای مختلف
5/2
1/9
2/17
2/23
8/28
1/19
شرکت در مراسم عزاداری، جشن ها
9/11
1/19
7/36
7/19
2/7
3/5
شرکت در کارهای گروهی مختلف
8/2
4/14
7/25
7/25
3/21
10
جدول فراوانی گویه های مشارکت فعال زنان نشان می دهد که در مورد گویه 1 (شرکت در تصمیم گیریهای محله) بیشتر پاسخگویان مشارکتشان در حد کم بوده است . در مورد گویه 2 (شرکت در انجمن های مختلف مثل انجمن اولیاء) بیشتر پاسخگویان مشارکتشان در حد کم بوده است. در مورد گویه 3 (بازدید از نمایشگاههای مختلف) بیشتر پاسخگویان 8/28 درصد مشارکتشان در حد کم بوده است. در مورد گویه شرکت در مراسم عزاداری و جشن ها 7/36 درصد پاسخگویان مشارکتشان در حد خیلی زیاد بوده است و در مورد گویه شرکت در کارهای گروهی و ارتباط با اعضای فامیل 7/25 درصد از پاسخگویان مشارکتشان در حد تا حدودی زیاد و 7/25درصد پاسخگویان مشارکتشان تا حدودی کم بوده است.
جدول (10-4- ): آمار توصیفی مشارکت فعال زنان
انحراف استاندارد کشیدگی
انحراف استاندارد چولگی
کشیدگی
چولگی
مینمم
ماکزیمم
انحراف معیار
میانگین
27/0
13/0
4/0-
2/0
5
30
7/4
7/15
جدول بالا آمار توصیفی متغیر میزان مشارکت فعال زنان را نشان می دهد از طریق عمل (جمع زدن گویه های16-12) میانگین برای این متغیر 7/15 می باشد و ماکزییمم آن 30 و مینیمم آن 5 می باشد. همچنین پیوستار مربوطه نشان می دهد که وضعیت میزان مشارکت فعال زنان سرپرست خانوار (7/15) در میان آزمودنی ها در سطح پایین می باشد. همچنین میزان چولگی و انحراف استاندارد آن و همچنین کشیدگی و انحراف استاندارد آن نشان می دهد که توزیع تا حدی به نرمال نزدیک است.
11-1-4-آمار توصیفی مربوط به سطح سلامت زنان
11-4- جدول فراوانی مربوط به گویه های متغیر سلامت زنان
گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی زیاد
تا حدودی کم
کم
خیلی کم
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
آسایش کامل جسمانی
5/2
2/13
2/39
6/27
7/10
9/6
بیماری خاص
6
3/10
8/7
8/34
26
15
توقف کارها به خاطر بیماری
6/5
5/8
7/10
7/36
8/28
7/9
سردرد
5/8
5/12
3/22
8/34
7/14
2/7
احساس ضعف
7/4
9/16
8/23
5/29
6/22
5/2
لذت بردن از فعالیتهای روزانه
3/6
8/18
1/25

مطلب مشابه :  پرداخت دیه از بیت‌المال و قانون مجازات اسلامی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

8/28
15
6
استرس کشیدن
4/3
9/11
21
2/39
5/18
6
احساس هیجان
4/4
5/13
4/25
6/32
4/20
8/3
ارزشمند بودن زندگی
9/11
32
8/34
6/18
3/5
4/4
هدفدار بودن زندگی
5/2
4/4
8/7
7/20
3/37
3/27
رضایت از انجام اعمال دینی
4/46
32
15
8/2
8/2
9/0
جدول فراوانی گویه های متغیر میزان سلامت زنان نشان می دهد در مورد گویه 1 آسایش کامل جسمانی بیشتر پاسخگویان 2/39 درصد تا حدودی زیاد در آسایش کامل جسمانی قرار داشته اند. در مورد گویه 2 داشتن بیماری خاص اکثریت پاسخگویان 8/34 درصد تا حدودی کم بیماری خاص داشته اند.
در مورد گویه 3 متوقف کردن کارها به خاطر بیماری بیشتر پاسخگویان 7/36 درصد تا حدودی کم کارشان را متوقف کرده اند. در مورد گویه 4 داشتن سردرد بیشتر پاسخگویان 8/34درصد تا حدودی کم دچار سردرد بوده اند. در مورد گویه 5 احساس ضعف داشتن، بیشتر پاسخگویان 5/29 درصد تا حدودی کم احساس ضعف داشته اند. در مورد گویه 6 لذت بردن از فعالیتهای روزانه، اکثریت پاسخگویان 8/28درصد تا حدودی کم از فعالتهای روزانه لذت میبرند. در مورد گویه استرس داشتن، بیشتر پاسخگویان 2/39درصد تا حدودی کم استرس داشته اند. در مورد گویه 8 احساس هیجان و نشاط کردن، بیشتر پاسخگویان 6/32 درصد تا حدودی کم احساس هیجان و نشاط داشته اند. در مورد گویه ارزشمند بودن زندگی، بیشتر پاسخگویان 8/34درصد تا حدودی زیاد زندگی را ارزشمند دانسته اند. در مورد هدفمند بودن در زندگی اکثریت پاسخگویان 3/37 درصد پاسخگویان اعتقاد کمی به نقش داشتن جامعه در پیشرفتشان داشتند. در مورد گویه رضایت از انجام اعمال دینی بیشتر پاسخگویان 4/46درصد آرامش خیلی زیادی از انجام فرایض دینی داشته اند.
جدول (12-4-): آمار توصیفی سطح سلامت زنان
انحراف استاندارد چولگی
انحراف استاندارد چولگی
کشیدگی
چولگی
مینمم
ماکزیمم
انحراف معیار
میانگین
27/0
13/0
06/2
1/0
20
82
4/7
5/43
سلامت کلی
27/0
13/0
84/0
6/0-
5
29
27/4
74/18
سلامت جسمانی
27/0
13/0
81/0
85/0-
3
12
8/1
3/9
سلامت روانی
27/0
13/0
81/0
04/1-
1
6
22/1
67/4
سلامت معنوی
جدول بالا آمار توصیفی متغیر میزان سلامت زنان را نشان می دهد از طریق عمل (جمع زدن گویه های27-17) میانگین برای این متغیر 5/43 می باشد و ماکزییمم آن82 و مینیمم آن 20 می باشد. همچنین جدول بالا نشان می دهد که وضعیت سلامت زنان سرپرست خانوار (5/43) در میان آزمودنی ها در سطح پایین می باشد. مقادیر چولگی و انحراف استاندارد آن و کشیدگی و انحراف استاندارد آن نشان می دهد که توزیع تا حدودی نرمال است.
12-1-4- آمار توصیفی متغیر میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی
13-4- جدول فراوانی متغیر حمایت اجتماعی
گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
تاحدودی زیاد
تاحدودی کم
کم
خیلی کم
کاملا موافقم
موافقم
تا حدودی موافقم
تا حدودی مخالفم
مخالفم
کاملا مخالفم
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
جواب نداده
مستمری ماهانه
3/10
1/20
4/19
1/25
7/19
3/5

مشاوره های خانوادگی
6/11
4/20
1/19
7/19
6/17
9/6
7/4
وامهای خوداشتغالی
5/7
5/28
2/29
1/14
4/3
7/4
5/12
کمک هزینه خرید لوازم خانگی
8/8
5/23
1/24
6/16
4/9
6/5
9/11
خدمات بیمه تامین اجتماعی
8/18
9/42
4/20
8/7
7/4
1/4
3/1
پرداخت هزینه دارو یا عمل
15
6/38
27
8/8
4/3
1/3
1/4
وام کارگشایی یا موردی
3/6
1/25
1/35
2/8
1/3
6
3/16
هزینه

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید