تولید ناخالص ملی و سازمانهای دولتی

دانلود پایان نامه

2- این شاخصها ارزشها و نگرشهای دیگر ایرانیان را نیز، همانگونه که اینگلهارت نشان میدهد، تحت تاثیر قرار میدهد

 • 2-1- میان ارزشهای مذهبی و سنخهای ارزشی(شاخص مادی/فرامادی) در ایران همبستگی وجود دارد

 • 2-2- میان ارزشهای جنسیتی و خانواده و سنخهای ارزشی در ایران همبستگی وجود دارد
  3- همانگونه که اینگلهارت بیان میکند بین شاخصهای امنیت سازنده و سنخهای ارزشی در کشورمان رابطهای وجود دارد
  4- در مورد لین سوال که آیا به صورت طولی نیز این نظریه قابلیت انطباق بر کشورمان را داراست؟ با توجه به وقوع یک انقلاب و جنگ و تغییرات اقتصادی- اجتماعی بسیار آیا میتوان تغییرات فرهنگی طی 30 سال اخیر را با نظریه اینگلهارت توضیح داد و تبیین نمود. به دیگر معنا آیا تغییرات در رشد اقتصادی و احساس امنیت به تغییر در درصد سنخهای ارزشی میانجامد یا خیر؟ فرضیه ما بدین صورت قابل طرح است که انتظار میرود با پیدایش انقلاب و جنگ 8 ساله ارزشهای مادی در دهه 60 در مقایسه با ارزشهای حاکم بر دهه 70 ارزشهای مسلطتری به شمار روند یا به عبارت سادهتر درصد مادیون در این دهه بیشتر باشد. مقایسه میان دهههای 50 و 40 با دهه 60 کمی پیچیده است در این قسمت ما با نوعی تناقض مواجهیم. در دهه 60 ازیک طرف ما با یک انقلاب و جنگ و مشکلات اقتصادی ناشی از آنها مواجهیم و از طرف دیگر با افزایش نسبی تولید ناخالص ملی (پیوست(جدول(1): متوسط GDP در سه دهه اخیر). این تناقض قطعا در تحلیل ما و تطبیق نظریه بر این دو دهه تاثیر میگذارد.
  5- رصد فرامادیون در جامعه ایران نیز همانند کشورهای غربی نسبت مستقیم با سطح رفاه و پیشرفت کشورها دارد.
  البته ممکن است این تطبیق‌پذیری در مراحلی با مشکل و بن بست‌هایی مواجه شود که محقق سعی کرده است با تعدیل نظریه و ایجاد ابتکارات تحلیلی و نظری از موانع مذکور گذر نماید. درواقع همانگونه که در زیر تیتر پایان‌نامه نیز ذکر شده است این تطبیق با نگاهی انتقادی انجام می‌شود و بدیهی است که در صورت مواجهه با مشکل راههای تعدیل آن هم به کار گرفته ‌شود

  مطلب مشابه :  دانلود مقاله رسیدگی به تخلفات و نهادهای انقلابی

  فصل سوم
  روش شناسی تحقیق

  3-1- روش تحقیق
  روش‌ کلی ما در این پایان‌نامه استفاده از داده‌های موجود وتحلیل آنها است به این معنا که در این پایان‌نامه هیچ پیمایشی انجام نشده است و تحلیل‌ها تماماً بر مبنای داده‌های گردآوری شده دیگران می‌باشد. در واقع روش تحقیق ما تحلیل ثانویه است که این روش نیز به دو گونه انجام گرفته است. قبل از تشریح مفصل این دو روش، ضرورتها و مزیت‌های استفاده از این روشها را در چند بند خلاصه می‌کنیم:
  مهمترین دلیل استفاده از این روش، موضوع و چارچوب نظری پایان‌نامه می‌باشد. انجام یک مطالعه طولی در یک پایان‌نامه راهی به جز استفاده از داده‌های موجود نمی‌یابد، زیرا مطالعات طولی آن هم مطالعات طولی نگرشها و ارزشهای کل یک جامعه جز با پشتوانه پیمایش‌های ملی گوناگون در بازه‌های زمانی مختلف نمی‌تواند انجام گیرد.
  جدای از الزام منطقی مطالعات طولی نسبت به استفاده از “داده‌های موجود”، وسعت موضوع نیز ضرورتی دیگر را نمایان می‌سازد. عنوان پایان‌نامه تحول فرهنگی ایرانیان می‌باشد. وسعت جامعه مورد بررسی، امکان انجام یک پیمایش با بودجه فردی و در قالب یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد را محال می‌نماید. پیمایش‌های ملی انجام گرفته در کشور هر کدام با پشتوانه‌های مالی قابل ملاحظه و بکارگیری نیروی انسانی قابل توجه انجام گرفته است.
  اما دلیل اصلی انتخاب روش تحلیل ثانویه و استفاده نکردن از روشهای دیگر همچون تحلیل محتوا، مطالعات تاریخی و مقایسهای، رسیدن به هدف دیگر پایان‌نامه یعنی تطبیق انتقادی نظریه اینگلهارت بر ارزشها و نگرشهای ایرانیان است چراکه اصولاً روش اصلی اینگلهارت برای اثبات نظریه‌اش استفاده از پیمایش‌های سنجش ارزشها و نگرشها است. به عبارت سادهتر، روش پژوهش تحلیل ثانویه پیمایش‌های ملی انتخاب شده است به این دلیل که موضوع تطبیق نظریه اینگلهارت است و می‌بایست که روش کار تا حد ممکن به روش به کار گرفته توسط او نزدیک باشد.
  اما انتخاب این روش جدای از ضرورتهای برشمرده شده مزیت‌هایی را نیز داراست. مهمترین آنها استفاده از یافتههای پیمایش‌هایی است که با صرف بودجه و هزینه بالا انجام گرفتهاند. این تحلیل¬های ثانویه می‌تواند استفاده از منابعی تلقی شود که تنها سازمانهای دولتی توانایی فراهم آوردن آنها را دارا هستند، این در حالی است که این سازمانها معمولاً تنها به تولید دادههای خام در مقیاس وسیع اکتفا میکنند و تحلیل و تبیین یافتههای آنها به کارشناسان و صاحبنظران آکادمیک در آن حوزه واگذار میشود. انجام این تحلیل¬های ثانویه همچنین می‌تواند بر اعتبار این منابع خام و اهمیت آنها در مجموعه‌های آکادمیک بیفزایند چراکه اهمیت هر یافته علمی به تعداد ارجاعاتی است که طی زمان به آن می‌شود و این روش یکی از موثرترین روشهای جلب اعتبار برای این پیمایش‌ها است.
  مزیت دیگر، ترویج این روشها در میان دانشجویان است. زیرا همانگونه که بیان شد انجام پیمایش‌هایی با حجم نمونه وسیع فراتر از تحقیقات و پژوهشهای دانشجویی است، بنابراین یکی از بهترین روشهای تحلیل برای این افراد می‌تواند استفاده از آمارهایی باشد که مراکز و سازمانهایی با پشتوانه‌های مالی و پرسنلی بالا انجام می‌دهند.
  همانگونه که بیان شد استفاده از داده‌های موجود (تحلیل ثانویه) در این پایان‌نامه به دو صورت انجام پذیرفته است‎؛ در ادامه به توضیح این دو روش را خواهیم پرداخت داد.
  3-1-1- تحلیل ثانویه دادهها
  اولین روش را روش تحلیل ثانویه دادهها می‌نامیم. به این معنا که از داده‌های چند پیمایش استفاده شده است و نیمی از تحلیل‌ها بر مبنای آن داده‌ها انجام گرفته است. در این قسمت از داده‌های پیمایش‌های انجام شده کمک گرفته شده است و بخشی از فرضیات پایان‌نامه با تحلیل آماری این داده‌ها توسط نرم‌افزار آماری spss بررسی شده است.

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.