تعمیرات مبتنی بر شرایط و رویکردهای سنجش عملکرد

دانلود پایان نامه

یک برنامه مناسب نگهداری و تعمیرات باید بتواند با کاهش در موجودی قطعات یدکی، کاهش در ضایعات تولید و روش شناسایی سریع خرابی، ارزش افزوده کسب کند.

 • موجودی قطعات یدکی: بطور کلی، تعمیرات اصلاحی نسبت به سایر رو شهای تعمیرات، به قطعات یدکی بیشتری احتیاج دارد که در برخی از موارد این قطعات بسیار گران هستند.

 • ضایعات تولید: خرابی ماشین‌آلات کلیدی و مهم در طی خط تولید، میتواند هزینه‌ها‌ی زیادی را بصورت ضایعات تولید ایجاد نماید . انتخاب استراتژی مناسب تعمیرات برای هر ماشین می‌تواند ضایعات تولید آنرا کاهش دهد.
  شناسایی خطا : روش‌ها‌ی پیش‌بینی و تشخیص خطا که در تعمیرات مبتنی بر شرایط و تعمیرات پیشگویانه وجود دارد می‌تواند به مهندسان تعمیرات کمک کند تا زمان و علل رخداد خرابی‌ها‌ را بفهمند . در نتیجه می‌توانند زمآنهای تعمیرات را کاهش و دسترس پذیری سیستم تولیدی را افزایش دهند. (معماریانی ، میرکاظمی‌ ، ماکویی ، جعفری ، رضایی نور 1387)
  رویکرد اندازه‌گیری عملکرد مبتنی بر ارزش، مبتنی براین اصل است که آرمان سازمان افزایش ثروت در آینده یا هر زمان دیگری می باشد و تاثیر فعالیت‌ها‌ی نت بر تغییر میزان ارزش سازمان به عنوان معیار عملکرد نت مورد استفاده قرار می‌گیرد. الزام تبدیل پیش بینی‌ها‌ به محاسبه ارزش، تلاش ویژه ای را می‌طلبد و از این رو این رویکرد، روش نسبتاً مشکلی است.
  رویکردهای ممیزی سیستم ، دسته دوم رویکردهای سنجش عملکرد نت می‌باشند. ممیزی یک بازدید کامل و جامع از ابعاد گوناگون سیستم نت نظیر سازمان، پرسنل، آموزش، برنامه ریزی، گزینش اطلاعات، سیستم‌ها‌ی اندازه گیری پاداش و … می‌باشد . نوعی از تکنیک ممیزی که توسط دوایت مطرح گردیده است، سهم فعالیت‌ها‌ ی نت بر چهار عامل هزینه، وقفه، عملکرد تجهیزات و عمر سرمایه را می‌سنجد که در موفقیت کسب و کار سازمان تاثیرگذارند( Dwight R.A., 1994),
  -9-5-2توجیه پذیری
  توجیه پذیری استراتژی‌ها‌ی مختلف تعمیرات به دو عامل “پذیرش توسط اپراتورها ” و “درجه اطمینان ازروش مورد استفاده” بستگی دارد.
  پذیرش توسط نیروی کار : مدیران و پرسنل تعمیرات روشی را ترجیح میدهند که از نظر اجرا و همچنین درکتوسط پرسنل ساده تر باشد.
  اطمینان از روش مورد استفاده : با وجود توسعه روش‌ها‌ ی تعمیرات مبتنی بر شرایط و تعمیرات پیشگویانه، اما هنوز این دو روش برای برخی از تجهیزات تولیدی غیر قابل بکارگیری می‌باشند.
  پرسشنامه‌ها‌ی ممیزی سیستم عملکرد نت دروسترکمپ (Westerchamp T.A. 1993)و وایرمن (Wireman T., 1990). مبتنی بر طراحی و اجرای یک سیستم نت استاندارد بنا شده اند. این رویکرد نیز برابر فهم این نکته که سازمان‌ها‌ در محیط‌ها‌ی مختلف فعالیت می‌کنند، شکست می‌خورد. عملکرد برتر تنها در صورتی قابل دستیابی است که شرایط داخلی و فرآیندهای سازمانی به طور کامل در محیط عملیاتی آن قرار گیرند.
  رویکرد تحلیل سیستم‌ها‌ی اجتماعی-فنی ( J.C. and Felten D.F., 1993)روشی جهت طراحی سیستمی‌است که چنین قابلیتی را داشته باشد . یک ممیزی فرهنگ می‌تواند تفاو تها ی فرهنگی مابین بخش‌ها‌ ی مختلف در سازمان را مشخص سازد . ممیزی فرهنگ همچنین می‌تواند اشتباهات مابین فرهنگ سازمان و رویکرد آن را در جهت مدیریت تعمیرات کشف کند . Rensen E.J.K., ) 1995)
  . هم ترازی مابین استراتژی ، فعالیت‌ها‌ و مقیا س‌ها‌ی عملکرد، به عنوان یک اصل اساسی درطراحی سیستم‌ها‌ی سنجش عملکرد می‌تواند توسط بکار گیری ”پرسشنامه مدیریت عملکرد “که توسط دیکسون توسعه یافته است، مورد ممیزی قرار گیرد. (Dixon J.R., Nanni A.J. Jr and Vollmann T.E., 1990).
  . با این حال فرض ایجاد یک سیستم استاندارد که پرسشنامه ممیزی بر پایه آن ایجاد شود مشکل است. اثربخشی کلی تجهیزات، که توسط گروت (Groote, P.D1995)در سال 1995 توسعه داد شد، مجموعه ای از خطوط راهنما را برای ارزیابی عملکرد نت کارخانه در یک فضای اقتصادی مد نظر قر ار می‌دهد. این شاخص برابر با حاصلضرب سه اندازه قابلیت دسترسی تجهیزات، سرعت تولید و نسبت کیفیت می‌باشد . قابلیت دسترسی از تفریق زمان تولید برنامه ریزی شده از زمان رکود برنامه ریزی نشده بخش بر زمان تولید برنامه ریزی شده بدست می‌آید. سرعت تولید برابر با مقدار تولید واقعی بخش بر مقدار تولید برنامه ریزی شده بوده و نسبت کیفیت از حاصل تفریق مقدار تولید واقعی از مقدار تولید رد شده بخش بر مقدار تولید واقعی بدست می‌آید. همانطور که مشخص است این نسبت به صورت همزمان عملکرد تولید، دستگاه، برنامه ریزی تولید و نت را می‌سنجد و از این رو برای سنجش عملکرد واحدهای نت به تنهایی کافی نمی‌باشد.
  در مقاله (Massimo Bertolini a,*, Maurizio Bevilacqua2006)در یک جمع‌بندی، برای انتخاب بهترین استراتژی تعمیرات و نگهداری از معیارهای زیر استفاده شده است :
  1)از نظر ایمنی
  2)مسائل زیست محیطی
  3)محدودیتهای بودجه و سرمایه
  4)بهره برداری نیروی انسانی
  5)MTBFفاصله بین دو خرابی تجهیز
  6)MTTRمتوسط زمان تعمیرات هر تجهیز
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.