تعمیرات مبتنی بر شرایط و تعمیرات مبتنی بر زمان

دانلود پایان نامه
 • 2-2-1-2-تعمیرات مبتنی بر زمان :
  در این روش نگهداری و تعمیرات، بر طبق مشخصه‌ها‌ی پایایی تجهیزات، به منظور کاهش اثرات خرابی‌های اتفاقی، ماشین آلات در زمانهای مشخصی از سرویس خارج می‌شوند و تحت تعمیر یا بازرسی قرار می‌گیرند . این زمانها با کمک آمارهای بدست آمده در خصوص خرابی‌ها‌ی ماشین، تخمین زده می‌شوند. نت مبتنی بر زمان (زمان بندی شده ) شامل بازرسی‌ها‌ی دوره ای، سرویس، تمیزکاری دستگاه و جانشین کردن قطعات به منظور جلوگیری از معایب و خرابی‌ها‌ی ناگهانی می‌باشد.
  2-2-1-3-تعمیرات مبتنی بر شرایط
  اغلب اتفاق می‌افتد که با مشاهده یک وضعیت و یا رفتار بخصوصی از یک وسیله در حال کار، متوجه می‌شویم که حادثه و اتفاقی در حال شکل گیری است و ممکن است باعث شکست و از کارافتادگی وسیله گردد. در نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط، با نظارت مداوم یا دوره ای بر شرایط ماشین آلات، در مورد وضعیت دستگاه قضاوت می‌شود. با استفاده از این قضاوت، قبل از ایجاد حادثه، منبع اشکال شناسایی شده و اقدامات پیشگیرانه به منظور رفع دلیل شکست، انجام می‌پذیرد.
  در نت(نگهداری وتعمیمرات) مبتنی بر شرایط، با انجام بازرسی‌ها‌یی در فواصل زمانی ثابت، شرایط هر ماشین به طور مجزا تحت نظر قرار می‌گیرد تا بتوان ارزش مقداری سلامت ماشین را تعیین کرد. بررسی شرایط ماشین، شامل اندازه گیری پارامترهای مورد نظر و مقایسه آنها با حداکثر سطح قابل قبول می‌باشد. همچنین میتوان روند خرابی را با انجام عملیات برون یابی به روی داده‌ها‌ی انداز ه گیری شده، مشخص نمود و با استفاده از آن، زمان بروز شکست ماشین و در نتیجه زمانی که لازم است ماشین تحت معاینه فنی یا تعمیر قرار گیرد، تخمین زد.
  2-2-1-4-تعمیرات پیشگویانه :
  نت پیشگویانه به مجموعه فعالیتهایی اطلاق میگردد که جهت تعیین شرایط فنی کارکرد اجزاء ماشین (انداز‌ه‌گیری میزان فرسایش اجزاء) در حین بهره‌برداری انجام گردیده و بر اساس نتایج حاصله از آن‌، زمان و نوع فعالیت نت مورد نیاز تعیین می‌گردد. در اغلب مقالات، تعمیرات پیشگویانه را نشأت گرفته از تعمیرات مبتنی بر شرایط می‌دانند (Sharma, R.K., Kumar, D., Kumar, P., 2007)
  تعمیرات پیشگویانه برای حالتی استفاده می‌شود که بتو ان با تحلیل داده‌ها‌ی مربوط به پارامتر مورد نظر و روند تغییرات آنها، به پیش بینی خرابی ماشین‌ها‌ دست یافت . این روش بسیار نوین بوده و مهندسان می‌توانند بر طبق آن، برنامه تقریبی زما ن بندی تعمیرات را بر مبنای خرابی‌ها‌ی آتی تنظیم نمایند.
  2-2-1-5- نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت
  CBM به عنوان نگهداری و تعمیراتی که بر اساس شرایط واقعی بدست آمده از محیط کاری، تست‌ها‌ی غیرمخرب و اندازه گیری شرایط عملیات، ، تعریف می‌کنند (Mitchell, J.S2004)
  هدف CBMحذف ازکارافتادگی‌ها‌، و افزایش فواصل نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه می‌باشد که در نهایت به افزایش دسترسی تجهیزات منتج می‌شود.با کاربرد تکنولوژی CBM داده ‌ها‌ی حاصل از مونیتورینگ وضعیت به صورت کاملا دقیق برای تعیین اینکه تجهیزات در شرایط عملیاتی نرمال قرار دارند یا نه، مورد تحلیل و آنالیز قرار می‌گیرد. اگر این ارقام از حدود از پیش تنظیم شده برای شرایط نرمال، گذشته باشند، فعالیت‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات اجرا می‌شوند. با استفاده از این اطلاعات، طراحی آسانترفعالیت‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات با اثر بخشی زیاد، امکان پذیر می‌باشد در ضمن در اغلب مقالات دو مفهوم نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط و نگهداری وتعمیرات مبتی بر وضعیت را یک مفهوم در نظر می گیرند..(Marcus, B., Olsson, E., Funk, P., & Jackson, M., , 2002)
  در نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت شرایط دستگاه به روش‌ها‌ی گوناگونی پایش وضعیت، بررسی و مونیتور میشود و وضعیت دستگاه با شرایط مطلوب که بر اساس خطوط مبنا تعیین میشود، مقایسه می‌گردد و بر حسب نیاز شرایط به صورت خاموش /روشن پایش میگردد (Ghasemi,. 2005)
  تکنولوژیها‌ی متنوعی ممکن است به عنوان جزئی از برنامه CBMبکار برده شوند. از آنجایی که سیستم‌ها‌ی مکانیکی از اجزای اصلی تجهیزات صنایع می‌باشند، آنالیز روغن و مونیتورینگ ارتعاشات عموما پرکاربردترین تکنیکها در برنامه CBMمی‌باشند. یک برنامهCBM ممکن است شامل یک یا بیش از یک تکنیک تشخیص و مونیتورینگ ذیل باشد:
  • مونیتورینگ ارتعاشات
  • تریبولوژی
  • ترموگرافی )دمانگاری (
  • مونیتورینگ فراصوت
  • بازرسی بصری
  • تکنیکهای تست غیرمخرب دیگر
  انواع تصمیم گیری در نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت چهار نوع تصمیمی‌که در CBM وجود دارد شامل:
  مطلب مشابه :  تحقیق درباره الگوریتم ژنتیک و اجرای برنامه

 • -1 انتخاب پارامترهایی که باید مورد پایش قرار گیرند
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.