تصمیم گیری مدیران و نقش تصمیم گیری

دانلود پایان نامه

7- 4- مدل نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….134
8-4- برازش مدل نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………..135

 • 9- 4- خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………..138
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
  1-5- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..139
  2-5- نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………141
  3- 5- مهم ترین عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………….142
  4- 5- مهم ترین عوامل موثر بر نقش مدیران……………………………………………………………………………142
  5- 5- تاثیر نقش مدیران بر ارتقای سرمایه اجتماعی………………………………………………………………144
  1-5- 5- فرضیه یک: نقش ارتباطی مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است…………………………144
  2-5-5- فرضیه دوم: نقش اطلاعاتی مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است…………………………145
  ر
  ر
  3-5-5- فرضیه سوم: نقش تصمیم گیری مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است…………………145

 • 6- 5- بررسی مدل مفهومی تحقیق( سوال اصلی تحقیق)……………………………………………………..145
  7- 5- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………..147
  8- 5- پیشنهادات مربوط به تحقیق………………………………………………………………………………………..147
  9- 5- پیشنهاداتی بر اساس یافته های تحقیق……………………………………………………………………….147
  10- 5- پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده…………………………………………………………………………147
  11- 5- خلاصه فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………148
  منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………….149
  الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………..149
  ب) منابع لاتین………………………………………………………………………………………………..153
  پیوست……………………………………………………………………………………………………………159
  ز
  ز
  مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره شهر اصفهان و نگهداری
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.