تحلیل واریانس و و صمیمیت زناشویی

دانلود پایان نامه
 •  

 •  
  فهرست جدول ها
   
  عنوان                                                صفحه
  جدول(3-1)پرسشنامه خود متمایز سازی بر حسب مولفه             107
  جدول(3-2)پرسشنامه صمیمیت زناشویی بر حسب مولفه             108
  جدول(3-3):محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه گیری          109
  جدول(3-4)دیاگرام طرح پژوهش                               111            
  جدول(4-1) توزیع نمونه ها از نظر جنسیت                  113
  جدول(4-2) توزیع نمونه ها از نظر میزان تحصیلات            115
  جدول(4-3) توزیع نمونه ها از نظر شغل                    117
  جدول(4-4) توزیع نمونه ها از نظر میزان تحصیلات همسر        118
  جدول( 4- 5) خلاصه نتایج بررسی فرض همگنی شیب‌های نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل(گروه آزمایش و گواه)         119
  جدول (4- 6) خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون                                      121 
  جدول( 4- 7) خلاصه نتایج بررسی فرض همگنی شیب‌های نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در سطوح  عامل(گروه آزمایش و گواه)    122
  جدول(4- 8) خلاصه نتایج تحلیل واریانس و کوواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون                                      124
  جدول(4-9)خلاصه نتایج تحلیل واریانس وکواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون                                              124
  جدول (4-10)خلاصه نتایج بررسی فرض همگنی شیب های نمره های پیش آزمون و پس آزموندر سطوح عامل (گروه آزمایش وگواه)      125
  جدول(4-11)خلاصه نتایج تحلیل واریانس وکواریانس نمره پیش آزمون و پس آزمون                                             126
   
  جدول(4-12) نتیجه حاصل از اجرای آزمون رتبه ای فریدمن به تفکیک خرده مقیاس های خود متمایز سازی                  127
  جدول(4-13) نتیجه حاصل از اجرای آزمون رتبه ای فریدمن به تفکیک خرده مقیاس های خود متمایز سازی                  128                                                                                                    128
   
   
   
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.