تحلیل واریانس و آمار استنباطی

دانلود پایان نامه
5.23

197.07

16.28

نمودار4-6  مقایسه میانگین   نمره کلی  صمیمیت  قبل و بعد ازآموزش نظریه انتخاب به شیوه گروهی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
نتایج جدول ونمودار بالا نشان می دهد میانگین  کلی نمره  صمیمیت  قبل ازآموزش نظریه انتخاب به شیوه گروهی در گروه آزمایش و کنترل تقریبا نزدیک به یکدیگر است. همچنین میانگین کلی نمره صمیمیت در ازدواج   گروه آزمایش 8/196 است و این میزان در گروه کنترل برابربا07/197 است.که نشان می دهد میانگین کلی نمره صمیمیت در ازدواج   گروه کنترل اندکی بیشتر و بالاتر از گروه آزمایش است.
4-3- نتایج آمار استنباطی                                                                   
ج. تحلیل فرضیه های پژوهش:
یافته‌های مربوط به این بخش با توجه به نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس برای آزمون فریضه گزارش می‌شود. لازم به توضیح است که در تحلیل کوواریانس نمره متغیر های مورد بررسی  که از پس آزمون به دست آمده است به عنوان متغیر وابسته تلقی شده است و نمره ای که در پیش آزمون حاصل شده است به عنوان متغیر کمکی (کوواریت)‌‌ وارد تحلیل واریانس گردیده است. نکته مهمی که در تحلیل کوواریانس باید به آن توجه شود فرض همگنی شیب‌ها می‌باشد و در صورتی که فرض خطی بودن یا همگنی شیب‌های رگرسیون (ضرایبb) رعایت نشود، نتایج (ANCOVA) صحیح نخواهد بود. زمانی فرض همگنی شیب‌ها برقرار خواهد بود که میان متغیر کمکی (در این پژوهش پیش آزمون) و متغیر وابسته (در این پژوهش پس آزمون) در همه سطوح عامل (گروه آزمایش و گواه) برابری حاکم باشد. بنابراین در اولین گام، تحلیل فرض همگنی شیب‌ها مورد آزمون قرار گرفت و سپس با فرض همگنی واریانسها از تحلیل کوواریانس برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید.
فرضیه اول: آموزش نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش تمایز یافتگی زوجین موثر است.
جدول (4-8) نتایج حاصل از بررسی فرض همگنی شیب‌های نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل (گروه آزمایشی و گواه) را نشان می‌دهد.
جدول( 4- 8) خلاصه نتایج بررسی فرض همگنی شیب‌های نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل(گروه آزمایش و گواه)

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد پیش بینی کننده های حمایت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی

منبع متغیر مجموع مجذورات
 
درجه آزادی میانگین مجذورات
 
نسبت
F
سطح معنی Pداری
این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.