تحقیق رایگان با موضوع معماری ایران و محل استقرار

دانلود پایان نامه
 • به سخنی دیگر دیوار در باغ ایرانی دو دنیای متفاوت را از هم جدا می کند، در حالی که در بسیاری از باغ های منسوب به باغ ایرانی نمی توان شاهد چنین وضعیتی در مورد دیوار بود…این باغ ها اگر چه ممکن است واجد تمامی عناصر باغ ایرانی باشند ولی تفاوت اکید در بسیاری از آن ها، همانا وجه امضایی نسبت به محیط پیرامون، در برابر وجه انشایی باغ ایرانی نسبت به محیط می باشد.(مسعودی. 1382. 100)
  علاوه بر آن چه گفته شد می توان اضافه کرد که باغ ایرانی همواره با دیواری محصور است که عموماً بلند و از خشت خام یا آجر بوده است و فاقد هر گونه تزئینی است(مگر حصار باغ های حکام قدیم و توانگران هر منطقه)، لذا باغ ایرانی هم خلوتگاهی برای آرامش و گوشه نشینی و هم حفاظتی برای احساس و تأمین امنیت بوده است.(رجبی. 1385. 22)
  همچنین اقدامات بنایی و ساختمانی در باغ ایرانی علاوه بر ایجاد دیوار مرکب پیرامونی به دیوارک های سطح شکن، پله ها، سطوح مفروش پیاده راه ها…می پردازد که همگی از نظم هندسی پیروی می کنند و در واقع منظر زمین باغ را به وجود می آورند.(میرفندرسکی. 1380. 7)
  2_ابنیه
  بناهای باغ در دو اندازه مطرح هستند:مقیاس بزرگ وار که در فضای اصلی باغ مشارکت دارد و مقیاس کوچک وار که پیرامون باغ را تعریف می کند…بناهای اصلی و بزرگ وار در باغ ایرانی اغلب به زندگی بیرونی اختصاص دارد و بناهای کوچک وار مربوط به زندگی اندرونی به شکل حیاط های نسبتاً کوچک یا اتاق هایی در اطراف و مقابل ورودی که معمولاً در بال های دو طرف بالا خانه قرار می گیرند.بناهای کوچک وار نظم فضای اصلی و هندسه باغ رابر هم نمی زنند…(همان)بر اساس این دسته بندی، می توان خصوصیات نظام ابنیه در باغ را به طور دقیق تری مورد مطالعه قرار داد.
  الف:مقیاس بزرگ وار
  عمارت سردر (سردر خانه)، کوشک اصلی، عمارت بالاخانه که معمولاً در راستای محور اصلی باغ و به موازات طول باغ قرار می گیرند ابنیه در اندازه بزرگ وار هستند که استقرار آن ها با تطبیق بر نظام ساختار هندسی باغ صورت می گیرد به طوری که در باغ ایرانی هندسه فضای باز داخل باغ است که هندسه ساختمان ها را تعریف کرده، وبه آن ها معنی می بخشد.(مسعودی. 1382. 191)به این ترتیب این ساختمان های بزرگ وار با تأکید بصری بسیار زیاد در منظر محور اصلی باغ دیده می شوند و از این رو جزئیات معماری این ابنیه نیز ویژگی های مشخصی دارد.
  مطلب مشابه :  مقاله دسترسی به اطلاعات و برنامه های آموزشی

 • 1_عمارت سردر
  محل استقرارعمارت سردر در طرح باغ گسترده ایرانی، در جداره دیوار بیرونی و مجاورت اصلی ترین راه دسترسی به باغ است.به لحاظ کارکرد، محل سکونت نگهبانان، باغبانان و سایر کارکنان خدماتی باغ بوده است.در موارد معدودی از جمله عمارت عالی قاپو در اصفهان به عنوان سردر خانه ورود به باغ در باغ های همجوار با نقش جهان، عمارت سردر خانه اهمیت بسیاری پیدا می کند و متناسب با برگزاری مراسم و رژه و تجمع های تشریفاتی و مذهبی، در صورت ترکیبی از ایوان در طبقه دوم ساخته شده است.(شاهچراغی. 1389. 82)
  بناهای سردر در حقیقت بیرونی باغ یا محل پذیرایی باغ محسوب می شدند…گاهی هم به جای سر در یک در معمولی بود اما در مقابلش یک پرس بود یعنی دیواری مشبک که موجب می شد داخل باغ از بیرون مستقیماًقابل رویت نباشد.(پیرنیا. 1378. 289)
  در باغ های فاقد عمارت سردر پرس حاجب است و وظیفه دار سد نظر.پرس دیواری است مجزا، افراشته داخل باغ، فراروی درآیگاه، که اگر مشبک باشد پرسین یا پرچین نامیده می شود.به تفاوت پرس و پرسین را گیاهان رونده سبز پوش می کنند.کسان، تا ورود به باغ از کم و کیف باغ بی خبرند.(ابوالقاسمی. 1378. 289)
  2_عمارت کوشک
  محل قرار گیری کوشک در باغ ها مختلف و متفاوت بود.گاهی کوشک اصلی در وسط بود و از 4 طرف دیده می شد(این گونه قرار گیری کوشک در باغ ایرانی بیشتر در باغات با هندسه مربع رخ داده است).گاهی هم در قسمت بالای باغ قرار داشت.در بعضی باغ ها نیز کوشک به نسبت یک سوم در امتداد محور طولی قرار می گرفت.به طور کلی کوشک و بناهای اصلی باغات ایرانی در راستای محور طولی و از نصف به سمت بالای باغ در نظر گرفته می شد.(تصویر 2_16)
  ساختمان کوشک به صورت برونگرا است که محل استقرار آن همان طور که گفته شددر محور اصلی باغ در فاصله مرکز تا انتهای باغ می باشد.استقرار کوشک در محور اصلی باغ هم متأثر از ساختار هندسی باغ و فراهم کردن بهترین چشم انداز برای آن است و هم تأثیر گذار بر منظر محور اصلی است به طوری که از هنگام ورود به باغ و گذر از عمارت سردر، عمارت کوشک در محور دید قرار می گیرد.(شاهچراغی. 1389. 82)
  تصویر 2_16:چهار نحوه قرار گیری کوشک در محوطه باغ.مأخذ:پیرنیا.1373
  بر اساس تحقیقات انجام شده و مطالعه اسناد باغ های گسترده نمایان شده است که طرح کوشک در باغ گسترده ایرانی بر اساس طرح چهار صفه با نقشه مربع، یا هشت ضلعی و نیز طرح های هشت بهشت و در موارد اندکی به صورت مدور می باشد.معمولاًاندازه کوشک های باغ بین 12 تا 20 متر بود و بزرگترین آن ها به 25 متر هم می رسید.(پیرنیا. 1358. 6)
  اغلب کوشک ها در چهار جبهه اصلی از خصوصیات کالبدی یکسانی برخوردار بودند.در حالی که در بیشتر موارد جبهه ای که از لحاظ نحوه جهت گیری اقلیمی، دید و منظر، موقعیت و برخی دیگر از ویژگیها امتیاز بیشتری داشت، به عنوان جبهه اصلی بنا انتخاب می شد و غالباً در این جبهه ایوانی طراحی و ساخته می شد…سطح کوشک و ایوان آن در همه باغ ها…بلند تر از سطح زمین باغ ساخته می شد…تا به نحو مناسبی از چشم اندازهای بیرون استفاده شود.(سلطان زاده. 1378. 58)
  معماری کوشک در باغ ایرانی در5 فرمت به شرح زیر قابل تقسیم بندی است:
  الف:کوشک هشت بهشت با پلان 9 قسمتی
  این بناها با پلان 9 قسمتی در اصل، فرم تغییر شکل یافته تالارهای ستون دار دوره هخامنشی(مستطیل ستون دار که در چهار طرف استوانه دارد)است.در پلان هشت قسمت مرکزی پلان به مربع گنبد دار تبدیل شده و کناره ها با زاویه 45 درجه پخ شده است که امکان دید در جهات قطری را نیز مهیا می سازد.(در واقع امکان دید به 8 جهت مهیاست).این حرکات قطری را تأثیر باغ سازی اروپا می دانند که در دوره صفوی خصوصاً قاجار وارد ایران شد.اوج برون گرایی در معماری ایران در پلان های هشت بهشت رخ داده است.از نمونه پلان های هشت بهشت در باغات ایرانی می توان به کوشک باغ جهان نما در شیراز و باغ بلبل در اصفهان اشاره کرد.(تصویر 2_17)
  تصویر 2_17:کوشک هشت بهشت با پلان 9 قسمتی.مأخذ: آل هاشمی.1389
  ب:کوشک با پلان سه قسمتی(کشیده)
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.