تحقیق رایگان با موضوع زین العابدین و نسیان

دانلود پایان نامه
 • 8-راوی آنچه را که روایت نموده است از لحظه برداشت تا هنگام اداء،به طور دائمی حفظ کرده باشد و هیچ نوع نسیان و فراموشی برآن عارض نشده باشد.
  3-6.فقهای مشهور حنفی
  فقهای مشهور حنفی عبارتند از:
  1.علّامه محمّد بن حسن شیبانی (م 189)،نویسنده کتاب الجامع الصغیر،الجامع الکبیر،الامالی و الحجّّّّّّّّّه علی اهل المدینه.
  2.علّامه شمس الائمه محمّد بن احمد معروف به سرخسی (م حدود 483) مؤلّف کتاب المبسوط فی شرح الکافی،این کتاب دارای سی جزء است.
  3.علاء الدّین کاشانی (م 581) نویسنده کتاب (بدائع الصنایع فی ترتیب الشرایع) این کتاب دارای هفت جزء است.
  4.مولی شیخ نظام صاحب کتاب الفتاوی الهندیه این کتاب دارای شش جزء است. و در حاشیه آن فتاوی الخانیه محمود اوزجندی قاضی خان حسن بن منصور(م 592) والفتاوی البزازیه از حافظ الدین محمّد معروف به ابن بزاز (م 827) قرار دارد.

 • 5.برهان الدین علی مرغیانی (م 593) صاحب الهدایۀ شرح بدایۀ المبتدی،این کتاب را مؤلّف در چهار جلد قرار داد.و بسیار مشهور است و دارای حاشیه های فراوانی است از آن جمله:الغایه از سروجی والکفایۀ ازکرلافی والوقایۀ از تاج الشّریعه والنقایه از صدر الشریقه والنهایۀ از سغناقی و حاشیه النهایه از قونوی و معراج الدرایۀ از قوام الدین کاکی والعنایه از بابرتی والبنایه از عینی.
  6.عبدالله موصلی صاحب المختار و شرحه الاختیار.
  7.شیخ عبدالغنی غنیمی میدانی صاحب اللباب فی شرح الکتاب.
  8.علّامه کمال الدین معروف به ابن همام صاحب فتح القدیر این کتاب دارای هشت جزء است.
  9.محمّد امین معروف بن ابن عابدین (م 1253) صاحب نشر العرف فی بناء بعض الاحکام،علی العرف و صاحب رد المختار علی الدر المختار،این کتاب دارای هفت جزء است که دو جزء آن به عنوان تکمله می باشد.
  10.ابن قاضی سماوه یا سماونه (شیخ محمود بن اسماعیل) (م 818 یا 823) نویسنده جامع الفصولین این کتاب در دو جزء قرار دارد.
  11.زین العابدین – معروف به ابن نجیم نویسنده کتاب البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق،این کتاب دارای هشت جزء است.و نیز نویسنده کتاب الاشباه و النظائر کتاب کنز الدقائق از حافظ الدین النسفی (م 710) می باشد و از اهمیت خاصی برخوردار شد و بر آن حواشی زیادی است، از آن جمله تبیین الحقائق فی شرح کنز الدقائق عثمان بن علی زیلعی که دارای شش جزء است و رمز الحقائق عینی والنهر الفائق عمربن نجیم و منحه الخالق محمّد بن امین بن عابدین و کشف الحقائق افغانی و نیز غیر اینها.
  12.ابن وهان – نویسنده کتاب منظومۀ الوهبانیه،که در حاشیه المحبیه چاپ شده است.
  13.محمّد بن علاء الدین – معروف به حصفکی (م 1088) نویسنده الدر المختار فی شرح تنویر الابصار،دارای دو جزء می باشد.
  14.ملّا خسرو (م 885) مؤلّف در الاحکام فی شرح غورالاحکام و حاشیه آن غنیه ذوی الاحکام از شرنبلانی (م 1069)
  15.احمد بن محمّد – معروف به حموی،نویسنده غمز عیون البصائر شرح الاشیاء والنظائر دارای دو جزء .
  16.احمد بن مهیر معروف به خصاف (م 261) صاحب کتاب الحیل،و کتاب الوقف.
  17.محمّد بن سلیمان – معروف به داماد افندی (م 1079) نویسنده کتاب “مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر” و شرح دیگر آن الدر المنتقی فی شرح المتقی”.
  18.ابوجعفر طحاوی (م 321) صاحب کتاب جامع الکبیر فی الشروط و نیز جز اینهاکه نیازی به بیان آنها نمی باشد.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.