تحقیق رایگان با موضوع درون گرایی و شاهچراغ

دانلود پایان نامه
 • در این گونه بناها پلان کشیده مستطیل شکل به سه قسمت تقسیم شده است و در مقابل قسمت اصلی(ارسی خانه)استخر قرار می گیرد.این گونه پلان ها در زمان زندیه به بعد و از شیراز شروع شد.(تصویر 2_18)
  تصویر 2_18:کوشک با پلان 3 قسمتی.مأخذ: آل هاشمی.1389
  ج:کوشک چهل ستونی(ستاوندی)
  این گونه پلان ترکیبی است از پلان ایوانی به علاوه ستاوندی؛به این ترتیب که در مقابل بنای ایوان دار تعداد زیادی ستون قرار می گرفته است. (تصویر 2_19)
  تصویر 2_19:کوشک چهل ستونی.مأخذ: آل هاشمی.1389
  د:کوشک با پلان ایوانی(6 قسمتی)
  این گونه بنا از پلانی با 5 قسمت محصور و1 قسمت عمده ایوانی نیمه باز تشکیل شده است. (تصویر 2_20)
  تصویر 2_20:کوشک با پلان ایوانی.مأخذ: آل هاشمی.1389
  ه:حالت ترکیبی
  در میان کوشک های باغات ایرانی حالت ترکیب این چهار حالت نیز مشاهده شده است.
  3_عمارت بالا خانه(اندرونی)
  در طرح باغ های گسترده ایرانی که کوشک در مرکز باغ ساخته می شود، عمارت بالا خانه به صورت مجزا در انتهای محور اصلی قرار می گیرد.این عمارت معمولاً با حریمی مشخص جدا می شود و زندگی اندرونی ساکنین در آن جای دارد.این بخش خلوت نیز نامیده می شود مانند خلوت کریمخانی در باغ فین کاشان.(شاهچراغی. 1389. 83)

 • ب:مقیاس کوچک وار
  ساختمان های دیگر باغ مانند حمام، اصطبل، انبار که کارکرد خدماتی دارند و نیز در برخی موارد(متناسب با اقلیم و جهت گیری باغ در استقرار کلی)تابستان نشین، زمستان نشین و نیز محل سکونت کارکنان و خدمه، در پیرامون باغ و به خصوص در جداره دیوار محصور کننده باغ قرار می گیرند.این ابنیه مورد نیاز باغ برای مخدوش نکردن فضای باغ در بخش خارجی حصار قرار می گیرند.(میر فندرسکی. 1383. 10)در مقیاس کوچک وار آنچه اهمیت دارد این است که عرصه باغ(فضای تهی اما انباشته از طبیعت)شکل هندسی کاملی داشته باشد و به هیچ وجه با هیچ ساختمانی به آن تعرض نشود.
  3_رابطه عناصر در ارتباط با ابنیه در باغ ایرانی و نماد شناسی
  در زیر به رابطه باغ با کوشک، عناصر قوس و گنبد و حصار باغ پرداخته می شود.
  الف:رابطه باغ و نماد کوشک
  در اغلب کوشک ها حوضی در مرکز و گنبدی بر فراز آن قرار دارد.این حوض مرکزی نوعی درون گرایی برای کوشک ایجاد کرده و فرد را متوجه گنبد بالای آن، عرش الهی می کند.همچنین در کوشک از طریق ایوان های اطراف خود نوعی ارتباط با فضای بیرون یا برونگرایی ایجاد می شود.(طوسی و امامی فر. 1390. 69)
  ب:رابطه باغ و نماد گنبد
  گنبد بالای کوشک و طرح شمسه در آن فقط شیوه ای برای پوشش نیست، بلکه تصویری است از طاق عرش و فراتر از آن عالم لایتناهی.گنبد مظهر افلاک یعنی آسمان است.بام نسخه کوچک عالم افلاک آسمان است.نقطه ای که عروج در آن به اوج می رسد.(همان)
  ج:رابطه باغ و نماد حصار باغ
  دیوارهای اطراف باغ نوعی درون گرایی و محرمیت در باغ ایجاد می کنند و فضای داخل باغ را از محیط اطراف آن با ایجاد فضایی مستقل جدا می سازند.(جدول 2_14)
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.