تحقیق رایگان با موضوع اقلیم گرم و خشک و شاهچراغ

دانلود پایان نامه
 • سه نظام کاشت، نظام آب و نظام استقرار ابنیه در باغ ایرانی ضمن آن که بر نظام ساختار هندسی آن منطبق هستند، توسط نظام معماری معین می شوند و این موجب پدید آمدن نظام های دیگری می شود که مختص باغ ایرانی است از جمله:نظام سایه، نظام منظر و نظام آواها.(شاهچراغی. 1389. 88)
  1_نظام سایه
  این نظام در ارتباط با نظام کاشت مورد بررسی قرار می گیرد.کاشت درختان بلند قامت و سایه افکن درمحورهای اصلی باغ وبه صورت خطی، این معابرراازگزندآفتاب سوزان در امان نگه می دارد.
  2_نظام منظر
  این نظام متأثر از نظام های کاشت، آب و ابنیه می باشد.
  الف:نظام کاشت و نظام منظر
  صورت های خطی، سطحی و حجمی نظام های کاشت، کیفیت های گوناگون بصری در باغ به وجود می آورند که عبارتند از:

  • ایجاد محصوریت در دید به وسیله کاشت درختان سایه افکن و سایه گستر.
  • ایجاد دیدرو به جای راهرو در محورهای اصلی و فرعی باغ.
  • ایجاد تراکم مجازی به واسطه شیوه کاشت.
  • تأکید بر محورهای عمودی دید با کاشت درختان مرتفع به صورت ردیفی و ایجاد بدنه سبز.(شاهچراغی. 1389. 71)

  ب:نظام آب و نظام منظر


 • خاصیت آیینه ای سطوح آب موجب منعکس شدن پدیده های اطراف می شود.همچنین انعکاس نور خورشید به خصوص در اقلیم گرم و خشک در آب تلألو خاصی به وجود می آوردو رنگ فیروزه ای – سبز ایرانی به وجود می آورد.(شاهچراغی. 1389. 78)
  ج:نظام استقرار ابنیه و نظام منظر
  ابنیه در باغ معمولاً در مکانی قرار می گیرند که از داخل آن بتوان تمام باغ را نظاره کرد و همچنین مانعی برای فرد داخل باغ برای دید به نقاط مختلف باغ ایجاد نکند.
  3_نظام آواها
  این نظام متأثر از نظام های کاشت، آب می باشد.
  الف:نظام کاشت و نظام آواها
  انواع درختان و گیاهان مختلف موجب جذب پرندگان و حشرات مختلفی می شوند.حضور آن ها موجب آواهایی در باغ می شود.همچنین حرکت باد در بین شاخ و برگ درختان نیز موجب صداهای ویژه ای برای هر نوع درخت در باغ می شود.
  ب:نظام آب و نظام آواها
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.