تحقیق درباره همگنی واریانس ها و رضایت از زندگی

دانلود پایان نامه

3-2 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………77
3-3 نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..77

 • 3-4 متغیرهای تحقیق …………………………….. ………………………………………………………………………………..78
  3-4-1 متغیر مستقل ……………… ……………………………… ……………………………… ………………………………78
  3-4-2 متغیر وابسته………… ……………………………… ……………………………… ………………………………………78
  3-4-3 متغیرهای کنترل شده ………… ……………………………… ……………………………………………………….78
  3-4-4 متغیرهای غیر قابل کنترل ……………………………………………………………………………………………..78
  3-5 ابزار گردآوری داده ها ……………….. ……………………………… ……………………………… …………………..79
  3-5-1 پرسشنامه بهزیستی ذهنی (عاطفه مثبت و عاطفه منفی) ……….. ……………………………………79
  3-5-2پرسش نامه رضایت از زندگی دینر وپوت(SWLS) ……………………. …………………………………..80
  3-6 روش اجرای پژوهش …………. ……………………………… ……………………………… …………………………..81
  3-7 روش های آماری تجزیه وتحلیل داده ها …………. ……………………………… ………………………………83
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………… 84
  4-1 توصیف آماری متغیرها وشاخص ها درگروه ها ……………………………………………………………………..85

 • 4-1-1بهزیستی ذهنی …………………………………………. ……………………………………………………………………..85
  4-1-2 رضایت از زندگی .. ………………………….. ……………………………… …………………………………………….86
  4-2 تحلیل آماری فرضیه های پژوهش ………… ……………………………… ……………………………………….. 86
  4-2-1 استقلال مشاهدات ……… ……………………………… ……………………………… ………………………………..87
  4-2-2 نرمال بودن ………………………….. ……………………………… ……………………………… ………………………87
  4-2-3 همگنی واریانس ها ………………… ……………………………… ……………………………… …………………….87
  4-2-4 همگنی ماتریس های واریانس کوواریانس ….. ………………………………………………………………….88
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد ضرورت جرم انگاری و پیامدهای فرهنگی
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.