تحقیق درباره همگنی واریانس ها و رضایت از زندگی

دانلود پایان نامه
 • پیوست شماره 4- نمونه ای از نیمرخ الگویی یک مراجع…………………………………………………………….114
  منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….115
  منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………..120
  فهرست جداول
  جدول.2-1خلاصۀ پژوهش های انجام شده درداخل وخارج از کشور…………………………………………………73
  جدول.3-1طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….77
  جدول.3-2سرفصل محتوای جلسات مشاورۀ گروهی مبتنی بررویکرد ………………………………………………82
  جدول.4-1 میانگین وانحراف معیار بهزیستی ذهنی، عاطفه مثبت وعاطفه منفی……………………………..85
  جدول.4-2 میانگین وانحراف معیار رضایت از زندگی………………………………………………………………………….86
  جدول.4-3 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف تک نمونه ای…………………………………………………………………..87
  جدول.4-4 آزمون F لون برای بررسی همگنی واریانس ها………………………………………………………………..88

 • جدول.4-5 آزمون ام باکس برای بررسی همگنی ماتریس واریانس کوواریانس در دو گروه………………88
  جدول.4-6 آزمون تحلیل واریانس برای بررسی یکسانی ضرایب رگرسیون………………………………………..89
  جدول.4-7 آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری نمرات پس آزمون در دو گروه……………………………90
  جدول.4-8 نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات بهزیستی ذهنی پس از تعدیل پیش آزمون….90
  جدول.4-9 نتایج تحلیل کووایانس پس آزمون نمرات رضایت از زندگی پس از تعدیل پیش آزمون..91
  جدول.4-10 نتایج تحلیل کوواریانس پس آزمون نمرات عاطفۀ مثبت و منفی پس از تعدیل پیش آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
  فصل اول
  کلیات پژوهش
  1-1.مقدمه:
  بهزیستی ذهنی یکی از موضوعات روانشناسی مثبت نگر است که هدف روانشناسی مثبت نگر، ایجاد یک تغییر در روانشناسی است که قصد آن فراتر از آسیب ها بوده است وبه سمت بهینه کردن کیفیت زندگی است.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.