تحقیق درباره مطالعه و مشاهده

دانلود پایان نامه

در این رخساره رادیولاریا آلوکم اصلی را تشکیل می‌دهد که در زمینه‌ای میکریتی به صورت منفصل قرار دارند. دانه‌های اسکلتی فرعی در این رخساره فرامینیفرهای پلانکتونی، دانه‌های فسفات، سوزن اسفنج و دوکفه ای است (شکل 3-15). در برخی از مقاطع فرایند نئومورفیسم افزایشی موجب تبدیل زمینه میکریتی به میکرواسپاریتی و اسپاریتی شده است. در برخی از مقاطع آغشتگی به اکسید آهن و پدیده سیلیسی شدن مشاهده می‌شود. برخی از مقاطع به طور کامل سیلیسی شده هستند و نام رخساره به Radiolaria Wackestone  Siliceous تغییر می‌یابد (شکل 3-16). به دلیل فراوانی فرامینیفرهای پلانکتونی در برخی از مقاطع نام رخساره به Planktonic Foraminifera Radiolaria Wackestone تبدیل می‌شود (شکل 3-17). این رخساره در سنگ آهک‌های خاکستری تا سیاه متوسط تا نازک لایه دارای باندهای چرتی قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است و نشان‌دهنده رسوب‌گذاری در مناطق عمیق دریای باز است (Tucker and Wright, 1990; Flügel, 2010).

  • رخساره Radiolaria Wackestone در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش کوزه کوه.

   

  • زیر رخساره Radiolaria Wackestone Siliceous در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش کوزه کوه.
  • زیر رخساره Planktonic Foraminifera Radiolaria Wackestone در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش کوزه کوه.

   

  • رخساره C5 (Silty Mudstone):

  این میکروفاسیس فاقد و یا دارای کمتر از ده درصد آلوکم است. دانه‌های کوارتز زاویه‌دار در اندازه سیلت در این رخساره مشاهده می‌شود (شکل 3-18). وجود بافت شناور و گل پشتیبان مادستونی، کاسته شدن از تعداد و اندازه دانه‌های اسکلتی نشان می‌دهد که این رخساره در محیطی آرام و در بخش پایینی دریای باز عمیق نهشته شده است (Tucker and Wright, 1990; Flügel, 2010).
  در برخی مقاطع فرامینیفرهای پلانکتونی هم دیده می شود. این رخساره  در سنگ آهک‌های رسی خاکستری مایل به زرد متوسط تا نازک لایه و گاه آمونیت دار بخش داریان میانی برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است.

  مطلب مشابه :  دانلود مقاله معرفت خداوند و عوامل موفقیت

  • رخساره Silty Mudstone در بخش داریان میانی برش کوزه کوه.
 •  

  • تفسیر محیط رسوبی (شکل‌های 3-19 و 3-20)

  با توجه به میکروفاسیس های شناسایی شده در دو برش چینه شناسی مورد مطالعه، تفسیر محیط رسوبی سازند داریان به قرار زیر می‌باشد:
  مطالعه میکروسکوپی مقاطع نازک سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان  نشان می‌دهد که این نهشته‌ها در سه کمربند رخساره‌ای دریای باز کم عمق (A)، شیب قاره (B) و دریای باز عمیق (C) رسوب‌گذاری کرده است.

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.