تحقیق درباره مشاهده و مقدار

دانلود پایان نامه

اجزای اصلی در این رخساره  فرامینیفرهای پلانکتونی است که  در زمینه‌ای میکریتی به صورت شناور قرار دارند. دانه‌های اسکلتی فرعی در این رخساره دوکفه ای، دانه‌های فسفات و مقدار بسیار ناچیز فرامینیفر بنتیک به ویژهChoffattella  می‌باشند. گاهی وجود بیش از ده درصد رادیولاریا نام رخساره را به Radiolaria Planktonic Foraminifera Wackestone   تغییر می‌دهد (شکل 3-12). این رخساره در سنگ آهک‌های خاکستری تا سیاه متوسط تا ضخیم لایه و گاه قلوه­ای با باندهای چرتی قسمت بالای بخش داریان زیرین برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است و نشان‌دهنده رسوب‌گذاری در مناطق عمیق دریای باز است (.(Flügel, 2010

  • زیر رخساره Radiolaria Planktonic Foraminifera Wackestone   در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش فهلیان.

  • رخساره C2 (Planktonic Foraminifera Radiolaria Packstone):

دانه‌های اسکلتی اصلی در این رخساره رادیولاریا و فرامینیفرهای پلانکتونی است که در زمینه‌ای میکریتی به صورت متصل قرار دارند. آغشتگی به اکسید آهن در برخی مقاطع دیده می‌شود (شکل 3- 13). این رخساره در سنگ آهک‌های خاکستری تا سیاه متوسط تا نازک لایه دارای باندهای چرتی قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است و نشان‌دهنده رسوب‌گذاری در مناطق عمیق دریای باز است (Tucker and Wright, 1990; Flügel, 2010).

مطلب مشابه :  تعیین نیازهای آموزشی و برنامه های استراتژیک

  • رخساره C3 (Packstone Radiolaria):

در این رخساره رادیولاریاها در زمینه‌ای میکریتی به صورت متصل قرار دارند. دانه‌های اسکلتی فرعی در این رخساره فرامینیفرهای پلانکتونی و سوزن اسفنج می‌باشد. آثاری از دولومیتی شدن در برخی مقاطع مشاهده می‌شود (شکل 3-14).  این رخساره در سنگ آهک‌های خاکستری تا سیاه متوسط تا نازک لایه دارای باندهای چرتی قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش‌های کوزه کوه و فهلیان شناسایی شده است و نشان‌دهنده رسوب‌گذاری در مناطق عمیق دریای باز است (Tucker and Wright, 1990; Flügel, 2010).

  • رخساره C5(
    • رخساره Radiolaria Packstone در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش فهلیان.
  • رخساره C4 (Radiolaria Wackestone):
  • این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.