تحقیق درباره محدودیت ها ومحاسن روش چند وجهی و محدودیت های روش چند وجهی

دانلود پایان نامه
 • 2-3-4-1 راهبردهای سنجش
  برای سنجش نتایج مشاوره ونیز سودمندی آن برای مددجو،مدل چند وجهی فراوان ومناسبی ارائه شده است.
  مدلی را که لیوی وسیمیک –داونینگ وکورمیروکورمیر به توصیه آن پرداخته اند از مدل های دیگر بهتر است.
  در مدل لیوی وسیمیک –داونینگ سنجش یکپارچه مددجو از ابعاد مختلف شخصیتی وفرهنگی وی را دربرگرفته و نیز محیطی که مددجو درآن قرار گرفته،انجام می گیرد.این مدل، آن میزان جامع نظامدار وقابل انعطاف بود که مشاور می توانست با استفاده از آن ونتایج حاصل ازآزمون میزان شده، داده هایی را که بر اساس مشاهده مددجو بدست آورده است وگزارش هایی تهیه شده بوسیله شخص مددجوونیزروش های سنجش دیگر به کار گیرد.
  روش های دیگر عبارتند از:
  راهنمای تشخیصی وآماری اختلال های روانی(DSM-4) انجمن روانپزشکان آمریکا که از آن برای تعیین وضعیت روانی مددجویان،استفاده می شود.
  مجموعه سنجش تحقق بخشی که بوسیله شوسترم (1976)ارائه گردیده است
  نظام نقشه رشدی که از آن برای جادادن نقشه های پیچیده مراحل رشدی مددجودر مجموعه راهبردهای خاص سنجش چند وجهی، استفاده می شود.
  به نظر تورن مکتب چند وجهی تمام معارف موجود در یک رشته خاص را در یک زمان ومکان ویژه تلفیق می کند، وی معتقد است که معرفت ما از شخصیت ودرمان بسیار پیشرفته است واین پیشرفت بوجود آمدن یک روش چند وجهی را ایجاب می کند. روش چند وجهی تنها روشی است که قادر است بفهمد، تحلیل کندومحاسن دیدگاههای مختلف روان شناسی و روانپزشکی حاضر را با روش های علمی مختلفی که دارند بکاربندد.
  تورن درتعریفش از درمان معتقد است؛ که درمان شامل بکار بردن تمام روش های موردپژوهی بوده ومبتنی برارزشیابی علمی از فرد توسط یک مشاور شایسته است. ادعای تورن مبنی بر علمی بودن روش چند وجهی، با واقعیت مطابقت ندارد. او خود مکرراًبه غیر علمی بودن روش هاوتکنیک های مختلف اشاره می کند ،متاسفانه روش های تشخیص غیرعینی معاصر به اندازه کافی تکمیل نشده اندواعتبار علمی کافی در دست درمانگر باید به قضاوت کلنیکی متکی باشد. در این صورت چطور این روش ها می توانند عاقلانه یا علمی باشند؟چنین بنظر می رسد که نظریه چند وجهی هنوز آمادگی تشکیل چنین روشی را ندارد (قاضی، 1383).
  قلمرو روان درمانی از دهۀ1960 پیشرفت قابل توجهی را شاهد بوده است. یکی از این پیشرفت ها افزایش قابل توجه تعداد دیدگاهها ومکاتب روان درمانی مختلف بود در راستای چنین پیشرفتی، کاهش آشکاری در رواج نسبی دیدگاههای روان درمانی تحلیلگر وافزایش طرفداران دیدگاه چند وجهی به چشم می خورد (گارفیلد وکورتز،1976؛ اسمیت،1986).
  2-3-4-2 راهبردهای خاص ارزشیابی
  برای ارزشیابی اثربخشی مشاوره، دلایل متعددوقانع کننده ای وجود دارد. مهم ترین دلیل برای لزوم انجام ارزشیابی، میزان اثربخش بودن مشاوره، کمک به مشاور ومددجوجهت تعیین میزان نتایج مورد انتظاروانجام اقدامات لازم برای تغییر واصلاح فرایند مشاوره است. دلیل دیگر آن است که مشاورباید روشن سازدمیزان اثربخشی نسبی راهبردها ورویکردهای گوناگون برای یک مددجوی خاص یا برای موقعیت های مشابهی که مددجودرآن قرار گرفته،چه میزان بوده است.
  از نتایج ارزشیابی میزان اثربخشی مشاوره می توان در جهت افزایش دانش ومهارت مشاور ومطلع ساختن مشاوران دیگر از نتایج معتبر فرایند مشاوره وروان درمانی استفاده کرد.
  مشاوره چند وجهی ممکن است از بین فنون وشیوه های ارزشیابی بسیار گوناگون، شیوۀارزشیابی مورد نظر خود را انتخاب وبکار گیرد. از راهبردهای رفتاری می توان برای تعیین نوع ،جهت ومیزان تغییر دررفتار آشکار وپنهان مددجو استفاده کرد(کرومیروکرومیر، 1979).
  در مدل ارزشیابی برامر وشوستروم(1968) که برای رویکردی وسیع تدارک دیده شده است، عملکرد مددجو از جنبه های مختلف زمانی، یعنی کوتاه مدت، بلند مدت ونیز از جهت پیگیری آن مورد توجه قرار گرفته است.
  2-3-5 محدودیت ها ومحاسن روش چند وجهی
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درجه حرارت و ظرفیت جذب

 • 2-3-5-1 محدودیت های روش چند وجهی
  اولین ومهم ترین محدودیت نظام چند وجهی بیشتر به ابعاد کاربردی یاعملی آن مربوط می شود تا به ابعاد نظری این رویکرد. به عبارت دیگر داشتن این انتظار که یک فرد بتواند در زمینه همه نظام های درمانی به سبک تخصص کافی بپردازد وبصورت یک مشاوره چند وجهی حاذق وماهر درآید، غیر واقع گرایانه به نظر می آید.بیشتر مشاوران وروان درمانگران مشتاق نمی توانند وقت ومنابع کافی رابرای نتیجه پیدا کردن در نظریه ها، مهارت ها والزامات تجربه ای پیدا کنند و بنابراین نمی توانند بصورت یک مشاور یا یاری دهنده چند وجهی اثربخش درآیند. بسیاری از مشاوران از آنچنان ویژگی های شخصیتی ،نگرشی وعلایق خاص برخوردارنیستند که بتوانند با نظام های مختلف ومورد نظر مکتب چند وجهی همساز شوند. هر چند ممکن است مکتب چند وجهی یک نظام آرمانی باشد. اما با توجه به محدودیت ها وجایز الخطا بودن آدمی، نمی توان آن را همیشه وبرای هرشخص وهر موقعیتی به کار گرفت.
  دومین محدودیت عمدۀ مکتب چند وجهی آن است، که این مکتب دارای هیچ مجموعه ای از اصول فلسفی ،نظری ومجموعه عقاید یکی شده بنیادی ناست،که بتوان یک نظام عملی منطقی را تشکیل دهد. اگر برای مسافرت به محلی که هیچ نوع آشنایی قبلی با آن نداریم وهیچ نقشه ای هم نداشته باشیم، چگونه می توانیم مشخص سازیم که باید ازکدام راه برویم، چگونه با اشتباهات خود را در طی مسافرت تصحیح نماییم یا معین سازیم چه موقع به مقصد دلخواه خود رسیده ایم.
  سومین محدودیت مکتب چند وجهی ،دررابطه با محدودیت اول است ، یعنی؛ اگرمشاور چند وجهی بخواهد همه فنون را درحدقابل قبول یاد بگیرد، در این صورت، احتمالاً در هیچ یک از از فنون نیز متخصص نخواهد بود.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.