تحقیق درباره مالکیت خانوادگی و ارزش بازار شرکت

دانلود پایان نامه
 • 2-32-3- ارزش بازار شرکت……………………………………………………………………………………………..60
  2-32-4- تعداد پرسنل شرکت……………………………………………………………………………………………61
  2-33- سودآوری(سود)……………………………………………………………………………………………………..62
  2-33-1- نسبتهای سود آوری…………………………………………………………………………………………….62
  2-34- عمرشرکت…………………………………………………………………………………………………………….63
  2-35- بخش دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….63
  2-35-1- پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………..63

 • 2-35-2- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………68
  2-37- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….74
  فصل سوم: روش اجرای تحقیق
  3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………76
  3-2- روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..76
  3-3- جامعه آماری ونمونه آماری………………………………………………………………………………………..77
  3-4- روش های گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………….77
  3-5- ابزار تحقیق و موارد استفاده………………………………………………………………………………………78
  3-6- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………78
  3-6-1- دسته بندی متغیر ها……………………………………………………………………………………………….79
  3-6-2- نحوه اندازه گیری متغیر ها……………………………………………………………………………………..79
  3-6-2-1- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………….79
  3-6-2-1-1- مالکیت خانوادگی…………………………………………………………………………………………79
  3-6-2-1-2- مالکیت نهادی………………………………………………………………………………………………79
  3-6-2-1-3- مالکیت شرکتی…………………………………………………………………………………………….80
  مطلب مشابه :  مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت خدمات و مسئولیت اجتماعی سازمان
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.