تحقیق درباره قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه
 • [90] – میرمحمد صادقی، حسین، همان مأخذ ،ص167

 • [91] -گلدوزیان، ایرج، همان مأخذ ،ص 443
  [92] – میرمحمد صادقی، حسین، همان مأخذ ،ص343
  آیت اللهی، زهرا، «آثار فقهی، حقوقی فریب در ازدواج»، فصلنامه کتاب زنان، شماره 19، شهریور 1386،  ص3-1-1
  2-http: //www. Aftab .com
  [95] – شکری، رضا، سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر مهاجر، چاپ پنجم، سال 1385، ص727
  [96] – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، جلد 1، تهران،  نشر یلدا، چاپ اول، 1371، ص209
  [97] – حبیب­زاده، محمد جعفر، مقدسی، محمدباقر، عباس­آبادی، عباس، «قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران» ، پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی) سال 1388، دوره 13، شماره 4، ص107
  [98] – میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین­الملل، نشر میزان، چاپ دوم، بهار86 ، ص 316
  1- حبیب زاده، محمدجعفر، مقدسی، محمدباقر، عباس آبادی، عباس، همان مأخذ ،ص107
  [100] -گلدوزیان، ایرج، همان مأخذ ، ص537
  [101] -گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص578
  [102]- میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، نشر میزان، چاپ هشتم، سال 86، ص75
  [103] – جوان شهرکی، مریم، «جهانی شدن و گسترش تروریسم (مورد مطالعاتی القاعده)» ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، 1384، ص69
  [104] – فرهنگ لاروس، ترجمه سید حمید طبیبان، نشر امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، 1370، ص1096
  [105] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ پانزدهم، 1384، ص150
  [106] – دهخدا، علی اکبر، همان مأخذ، ص636
  [107] – نجفی ابرند آبادی، حسین، «مباحثی در علوم جنایی (تروریسم» ،دوره­ی دکتری، پردیس قم، منتشر در مجموعه علوم جنایی، ویراست ششم، سال 87-86، ص2566
  عمید، حسن، همان ماخذ، ص569 -2
  مجیدی، سید محمود، جرایم علیه امنیت، نشر بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، 1386، ص17 – 3
  1- مجیدی ، سید محمود، پیشین، ص 182-181
  [111] – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، همان ماخذ، ص2256
  [112] – بهره­مند، حمید، جلالی فراهانی، امیرحسین، همان مأخذ (تحت چاپ)
  [113] – بوریکان، ژاک ، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه»، ترجمه نجفی ابرند آبادی،  علی حسین، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه حقوق شهید بهشتی، شماره 22-21، زمستان 76 تا تابستان 77 ، ص316
  1- میر محمد صادقی ، حسین ، همان مأخد، ص191
  [115] – مجلۀ ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال، شماره11، فروردین 1391 ، ص 11
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.