تحقیق درباره فرایند ارتباطات و کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه
 • کلمه ی عدل را معمولاً با چند معنا و کاربرد در اندیشههای اسلامی یاد میکنند که عبارت اند از: راستی، داد، مثل، موزون بودن، رعایت تساوی و نفی هرگونه تبعیض، قرار دادن و نهادن هر چیز در جای خویش،رعایت حقوق افراد و دادن حق به حق دار،رعایت استحقاقها در افاضه ی وجود توسط خدای متعال (اخوان کاظمی 1386، 10).
  عدالت سازمانی :
  عدالت سازمانی متغیری است که به توصیف عدالت که به طور مستقیم با موقعیتهای شغلی ارتباط دارد به کار می رود.علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید به چه شیوههایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که بصورت عادلانهای با آنها رفتار شده است (نعامی شکرکن 1383، 31).
  عدالت توزیعی :
  درحدود40 سال پیش روانشناسی به نام جی استیسی آدامز نظریه برابری اش را ارائه کرد و در این نظریه نشان داد که افراد مایل‌اند، درقبال انجام کار پاداش منصفانه‌ای دریافت کنند؛ به عبارت دیگر به اندازه همکارانشان از پاداشهای انجام کار بهره‌مند شوند. برابری طبق نظر آدامز زمانی حاصل می شود که کارکنان احساس کنند که نسبتهای ورودیها (تلاشها) به خروجیهایشان (پاداشها) با همین نسبتها در همکارانشان برابر باشد (ایوانسویچ و ماتسون 1996، 231).
  عدالت رویه ای :
  عدالت رویهای یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداشها استفاده می‌شود (رابینز 2001، 48).
  عدالت تعاملی :
  مطلب مشابه :  مقاله درباره مزیت رقابتی پایدار و استراتژی‌های توسعه

 • عدالت تعاملی شامل روشی است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل میشود. این نوع عدالت مرتبط با جنبه های فرایند ارتباطات(همچون ادب، صداقت و احترام) بین فرستنده و گیرنده عدالت است (اسکاندرا 1999، 98).
  انگیزش :
  انگیزش حالتی در افراد که آنان را به انجام رفتار وعمل خاصی متمایل می سازد (یاراحمدی خراسانی 1386، 20).
  1-6-2 تعاریف عملیاتی
  تعریف عملیاتی عدالت سازمانی: عدالت سازمانی شامل عدالت توزیعی، عدالت رویهای و عدالت تعاملی میباشد که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ایمان صباغ (1388) میباشد و دارای 18 سوال میباشد و از طریق 53 کارمند دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان مورد سنجش قرار میگیرد. سوالات 1 تا 6 مربوط به عدالت توزیعی، سوالات 7 تا 12 مربوط به عدالت رویه ای و بقیه سوالات 13 تا 18 مربوط به عدالت تعاملی است. نمره ای که پاسخگویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند میزان عدالت سازمانی را مشخص می کند.
  تعریف عملیاتی انگیزش: در این تحقیق انگیزش شامل مولف های احساس امنیت، احساس اجتماعی، احساس احترام، احساس استقلال، احساس خود شکوفایی میباشد که از پرسشنامه انگیزش شغلی که دارای 14 سوال میباشد اندازه گیری میشود. سوال 3 مربوط به مولفه احساس امنیت، سوالات 2،7 مربوط به مولفه احساس اجتماعی، سوالات 5،8،9 مربوط به مولفه احساس احترام، سوالات 4،10،11،12،13 مربوط به مولفه احساس استفلال و سوالات 1،6،14 مرتبط به مولفه احساس خودشکوفایی می باشد. نمره ای که پاسخگویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند وضعیت انگیزش آنها را مشخص میکند.
  1-7- نوع متغیرها
  متغیر پیش بین:
  در این تحقیق عدالت سازمانی بعنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است.
  متغیر ملاک یا هدف:
  در این تحقیق انگیزش کارمندان بعنوان متغیر ملاک یا هدف در نظر گرفته شده است.
  1-8- قلمرو تحقیق
  قلمرو موضوعی تحقیق: این تحقیق در حوزه مدیریت آموزشی و پیرامون بررسی رابطه بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش می باشد.
  قلمرو مکانی تحقیق شامل دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد.
  قلمرو زمانی تحقیق: این تحقیق از نظر زمانی از نیمه دوم سال 91 آغاز شده و در نیمه اول سال 92 به پایان رسیده است.
  فصل دوم:
  مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.