تحقیق درباره عنصر روانی جرم و عنصر مادی جرم

دانلود پایان نامه

نکانی که از این ماده استنتاج می شود به شرح ذیل است :

 • 1- این جرم یک جرم آنی است به عبارت دیگر در همان لحظه ای که اسناد سجلی و شناسنامه مورد معامله و خرید و فروش قرار می گیرد جرم محقق می شود .
  2- این جرم یک جرم مطلق است در واقع اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عاملین نرسیده و از این عمل منتفع نشوند یا به نتیجه مطلوب رسیده باشند به صرف ارتکاب واقع می گردد .
  3- این جرم یک جرم ساده است یعنی یک عمل برای تحقق آن کافی است .
  4- از معاملات فقط خرید و فروش را مورد حکم قرار داده و در مورد بقیه معاملات ساکت است .
  5- در صورت حرفه قرار دادن این امر مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
   
  ب: عنصر روانی جرم
  جرم خرید و فروش اسناد سجلی از جرایم عمدی است و عنصر روانی آن شامل عمد عام یعنی داشتن قصد در خرید و فروش اسناد سجلی است . به عبارت دیگر ، مجرم باید با علم به اینکه این اسناد ، اسناد سجلی هستند در خرید و فروش آنها عمد داشته باشد بنابراین هر گاه کسی به خیال اینکه اسناد ، اسناد سجلی نیستند آنها را مورد خرید و فروش قرار دهد رکن عنصر روانی متزلزل خواهد بود و در نتیجه جرم محقق نخواهد شد . اما باید دانست که سود بردن مادی و معنوی مرتکب از این خرید و فروش شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست .[123]
   
  گفتار دوم : اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر
  الف : اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی
  یکی دیگر از مصادیق اعمال مجرمانه در مورد شناسنامه به موجب ماده 4 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه به این شرح است : « اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/000/1ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد» .
  حال با در نظر داشتن این ماده به بحث در مورد عناصر این جرم می پردازیم:
  1- عنصر مادی
  در این جرم عمل مجرمانه به صورت فعل مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از گرفتن شناسنامه المثنی ( در لغت یعنی دومی ) و چون شخص قبلاً شناسنامه داشته است و بعداً با داشتن این شناسنامه ، شناسنامه دومی می‏گیرد مرتکب این جرم می شود از مهمترین شرایط لازم برای تحقق جرم این است که شخص شناسنامه داشته باشد تا جرم اخذ شناسنامه المثنی تحقق یابد منظور از اشخاص هر شخص اعم از ایرانی یا خارجی است که تابعیت ایرانی به دست آورده و شناسنامه ایرانی گرفته است .
  حال با عنایت به ماده 4 قانون فوق الذکر چند نکته از آن استنتاج می شود :
  1) این جرم یک جرم آنی است نه مستمر ، و از همان لحظه که فعل مثبت انجام می شود این جرم محقق می شود .
  2) این جرم ساده است ، یعنی یک عمل برای تحقق آن کافی است .
  2 – عنصر روانی
  این جرم از جرائم عمدی است بنابراین اقدام آگاهانه مرتکب در سند شناسنامه المثنی کاشف از قصد مجرمانه مرتکب تلقی خواهد شد به عبارت دیگر مرتکب با علم به داشتن شناسنامه در گرفتن شناسنامه المثنی عمد داشته باشد پس در صورت مفقود شدن اصل شناسنامه گرفتن دومی اشکالی ندارد اما باید دانست که استفاده مادی یا معنوی مرتکب از شناسنامه دومی شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست و در هر صورت جرم محقق می شود .
  ب: اخذ شناسنامه مکرر
  از دیگر مصادیق اعمال مجرمانه در مورد شناسنامه به موجب بند ب ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بدین شرح است « اشخاصی که عالماً عامداً  پس از رسیدن به سن 18سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
  افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می شوند. حال با در نظر گرفتن این ماده به بحث در مورد عناصر تشکیل دهند آن می پردازیم.
  الف: عنصر مادی جرم
  در این ماده دو مطلب بیان شده است :
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.