تحقیق درباره شرکت های پذیرفته شده و انتظار سرمایه گذاران

دانلود پایان نامه

1-6-2- قلمرومکانی

 • قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
  1-6-3- قلمرو موضوعی
  قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود می باشد.
  1-7- تعریف اصطلاحات و واژه ها
  1-7-1- مالکیت خانوادگی
  یکی از ارکان مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است. هیأت مدیره، با استفاده از قدرت قانونی خود از طریق استخدام، اخراج و جبران گروههای مدیریت سازمان، مقدمات کنترل مدیریت را فراهم میسازد. هدف استقرار هیأت مدیره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراین، هیأت مزبور مسئول تدوین و تصویب اهداف و برنامههای شرکت و نیز مسئول ارزیابی خط مشیهای اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. شرکتهای خانوادگی را از جنبههای گوناگونی میتوان تعریف کرد: 1) عضویت اعضای خانواده هیئت مدیره 2) درصد مالکیت سهم توسط اعضای خانواده 3) کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه خانواده در شرکت (نمازی و محمدی، 1389). همچنین در تعریف کومار (2003)، مالکیت خانوادگی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانوادهی هیئت مدیره است.
  1-7-2- مالکیت نهادی
  سرمایهگذاران نهادی شامل سهام در دست سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و سایر مؤسسههایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می پردازند و با استفاده از میزان بالای حق رأی در مجامع شرکت ها به صورت مستقیم بر تصمیمات مدیریتی شرکت های سرمایه پذیر مؤثر هستند. به عبارت دیگر، بوشیدر سال 1998، مالکیت نهادی را اینطور تعریف میکند که در بین سرمایهگذاران، سرمایه گذارانی وجود دارند که به عنوان یک نهاد مالی یا اعتباری به سرمایهگذاری میپردازند. این نهاد یا شرکتها عبارتند از: شرکتهای سرمایهگذاری، بانک ها و شرکت های بیمه و غیره. درصد سهام متعلق به این موسسات در هر شرکت به عنوان درصد مالکیت مالکان نهادی در نظر گرفته می شود (بوشی، 1998).
  1-7-3- مالکیت شرکتی
  در کشور ما نیز در سالیان اخیر با گسترش روند واگذاری سهام شرکتها در اختیار دولت روبرو بودهایم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور مؤسسههایی هستیم که با عنوان سرمایهگذاران شرکتی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص میدهند. هدف این گروه از سازمانها که در نقش سرمایه گذار ظاهر میشوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال مالکان و سایر ذینفعان سازمانهای خود پذیرفتهاند. گروه دیگر را مؤسسههایی تشکیل میدهند که اصالتاً شرکتهای سرمایهگذاری هستند و از سرمایهگذاریها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب میکنند. تعداد این گروه از سازمانها نیز رو به تزاید بوده است.
  بنابراین، مالکیت شرکتی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکتهای سهامی از کل سهام سرمایه میباشد و شامل انواع شرکتهای سهامی میباشد (نمازی و محمدی، 1389).
  طبق تعریف حسینی و آخوندی (1391)، وقتی مالکیت در گروه نهادی و مدیریت نباشد یعنی اشخاص حقوقی که مستقل از شرکت هستند مالکیت را دارا باشند این نوع مالکیت، مالکیت شرکتی نامیده میشود.
  1-7-4- به موقع بودن سود
  اطلاعات سود برای اینکه به تصمیم استفاده کنندگان مربوط باشد، باید در زمانی مؤثر واقع شود و در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد. به عبارت دیگر اطلاعات باید به موقع باشد. اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، به توانایی سود جاری در انتقال اطلاعات جاری مربوط می باشد. به موقع بودن سود اشاره به این دارد که سود قادر است اطلاعات را به شکل کارامدتر منتقل کند وانگ، (2010). از این رو، اقلام سودها حاوی اطلاعات مفید و کیفی بیشتر برای سرمایه گذاران برون سازمانی هستند و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران خواهد شد بازده مورد انتظارسرمایه گذاران نیز واقعی خواهد بود. هر چه اطلاعات در فواصل زمانی کوتاه تری گزارش شوند به دلیل بالا بودن سطح اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران، ریسک اطلاعاتی شرکت پایین خواهد بود. همین نکته باعث کاهش ریسک کلی سرمایه گذاری در شرکت و کاهش بازده مورد انتظار سرمایه گذاران خواهد شد. به موقع بودن سود به عنوان یک ویژگی کیفی مبتنی بر این ایده است که سود حسابداری در صدد اندازه گیری سود اقتصادی است که به عنوان تغییر در ارزش بازار سهام تعریف شود.
  1- 8- ساختارپژوهش
  مطلب مشابه :  پایان نامه روانشناسی : تحلیل واریانس

 • در این فصل، پس از ارائه مقدمه ای کوتاه در رابطه با موضوع تحقیق به معرفی کلیات پژوهش در قالب بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و بیان اهداف پرداخته شد و در ادامه به تشریح فرضیات تحقیق پرداختیم. در پایان فصل به تعریف واژگان کلیدی و متغییرهای اصلی تحقیق پرداخته شد. در فصل دوم به ارائه مبانی نظری، ادبیات موضوع و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزه موضوع تحقیق پرداخته خواهد شد. در فصل سوم، روش انجام تحقیق تشریح شده و جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری استفاده شده ارائه خواهد شد. همچنین در این فصل فرضیه های تحقیق بیان شده و متغییرهای تحقیق و شیوه محاسبه آنها برآورد خواهد شد و روش گرد آوری اطلاعات و روش های آماری استفاده شده به طور مسبوط تشریح خواهد شد. در فصل چهارم مدل های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیه های تحقیق آزمون خواهد شد و سرانجام در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل های انجام شده بیان گردیده و توصیه برای تحقیقات آتی داده خواهد شد.
  فصل دوم
  مبانی نظری و ادبیات تحقیق
  2-1- مقدمه
  امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات مالی، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد. حاکمیت شرکتی مجموعه ابزارهای هدایت و کنترل است که با استفاده از قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم ها موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (حساس یگانه، 1385). ویژگی کیفی کیفیت گزارشگری به میزان بیان و آشکار سازی و ضعیت اقتصادی یک شرکت به وسیله گزارشات مالی و عملکرد آن در طول دوره مالی به شیوه صحیح و صادقانه اشاره دارد. برای مدیران هیچ انگیزه ای برای ارائه غیر واقعی وضعیت شرکت برای سهامداران وجود نخواهد داشت اگر انگیزه های آنها بطور کامل در راستای منافع سهامداران باشد یا اگر هیچ تضاد منافع بین آنها وجود نداشته باشد سی وار ماکریشنان و یو ( 2008 ) صورت های مالی اساسی مهمترین منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان به شمارمی آید و سهامداران که مهمترین گروه از استفاده کنندگان از صورت های مالی هستند تصمیمات مربوط به امور سرمایه گذاریشان را عمدتاً بر اساس سود حسابداری اتخاذ می نمایند، لذا کیفیت سود از اهمیت ویژه ای نزد استفاده کنندگان برخوردار است بسیاری از سازمان ها از تلفیق مکانیسم های انگیزشی و نظارتی از جمله طرح های انگیزشی (تشویقی) عملکرد مشروط، سیستم های نظارت رسمی و غیر رسمی، نظارت توسط هیأت مدیره و تائید حسابرس مستقل برای حل مشکلات نمایندگی استفاده می کنند. تا آنجا که این مکانیسمها در همسو کردن انگیزه ها موفق باشد، ما انتظار داریم که کیفیت گزارشگری مالی بهبود یابد. سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از مهمترین منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان به شمار می آید و سهامداران که مهمترین گروه از استفاده کنندگان ازصورت های مالی هستند تصمیمات مربوط به امورسرمایه گذاری شان را عمدتاً بر اساس سود حسابداری اتخاذ می نمایند و همچنین نقش محوری و کلیدی در اندازه گیری عملکرد واحد تجاری ایفا می کند، لذا به موقع بودن سود و کیفیت آن از اهمیت ویژه ای نزد استفاده کنندگان برخوردار است. هر چه حاکمیت شرکتی مؤثرتر باشد باعث کاهش مشکل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی شود، از دیدگاه یک سهامدارعملکرد شرکت بهتر خواهد بود و کیفیت سود چیزی کمتر از یک امر مسأله ساز خواهدبود. به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند موجب افزایش ویژگی کیفی کیفیت سود و کاهش تضاد منافع موجود بین ذینفعان و همچنین کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اهداف می تواند بوسیله یک حاکمیت شرکتی مطلوب برآورده شود.
  2-2- مبانی نظری ومفهوم حاکمیت شرکتی
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.