تحقیق درباره سیستمهای حاکمیت شرکتی و اصول حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه

 • حاکمیت شرکتی باید به نحوی باشد که با تمامی سهامداران نظیر سهامداران جزء و خارجی مانند سهامداران عمده برخورد شود. همچنین تمامی سهامدارن می توانند در صورت تجاوز به حقوق آنها نسبت به جبران خسارت خود اقدام کنند. در این ارتباط معاملات بر اساس اطلاعات نهایی و معاملات شخصی که می توانند حقوق سهامداران دیگر را تضییع کند، ممنوع است. همچنین معاملات با اشخاص و شرکت های وابسته باید افشاء شود.
  اصل چهارم- نقش کارمندان در حاکمیت شرکتی (نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی)
  اصول حاکمیت شرکتی باید حقوق قانونی کارمندان و ذینفعان را براساس قرارداد های متقابل به رسمیت بشناسد و همکاری پویا بین شرکت و کارمندان را به منظور ایجاد ثروت، شغل و بهبود وضع مالی شرکت ترویج کند. در این ارتباط کارمندان باید بتوانند به عملکرد غیر قانونی هیأت مدیره اعتراض کنند و این موضوع نباید موقعیت آنه را تصدید کند.
  اصل پنجم- شفافیت در اجرای اطلاعات (افشای شفافیت):
  شرکت ها باید اطلاعات مالی و عملکرد هیأت مدیره را به صورت دوره ای در اختیار سهامداران قرار دهند. این افشای اطلاعات باید در برگیرنده صورت های مالی، فعالیت شرکت ها و تغییرات ترکیب سهامداران باشد. این اطلاعات باید براساس استاندارد حسابداری مالی تهیه شود.
  اصل ششم – مسئولیت هیات مدیره
  اصول حاکمیت شرکتی باید نحوه مدیریت شرکت، نظارت بر فعالیت اعضاء و مسولیت پذیری اعضاء هیأت مدیره را تبین کند. هیأت مدیره باید تمام تلاش خود را در راستای تعالی شرکت انجام دهد. تصمیم های آنها باید به گونه ای باشد که حقوق همه ی سهامداران حفظ شود. همچنین هیأت مدیره باید راهبردهای شرکت ها را مدنظر داشته و نسبت به بازبینی آنها اقدام کنند. این اصول برنامه های آتی ریسک پذیری، تهیه بودجه سنواتی، سازوکارهای نظارتی و نحوه اداره سرمایه های شرکت را در بر می گیرد. همچنین پس از ابلاغ اعضای هیأت مدیره و ابلاغ حکم، باید اطلاعات مربوط به اعضاء به طور کامل افشاء شود و این افراد باید به منظور انجام مسئولیت های خود به اطلاعات میان دوره ای و دقیق دسترسی داشته باشند.
  2-7- انواع شاخص های سنجش عملکرد
  1- معیارهای سنجش عملکرد مالی و اداری
  2- معیارهای سنجش فنی
  3- معیارهای سنجش اجتماعی (اسلامی بیدگلی، 1382)
  جنسن (1993) به مواردی اشاره نمود که در هنگام بهبود حاکمیت باید به آنها توجه نمود. وی بیان نمود که سیستم ها کارا دارای شش معیار مهم می باشند:
  4- توافقات مالی محدود در سطوح عالی تر سازمان.
  5- مالکیت سهام توسط مدیران و اعضای هیأت مدیره.
  6- اعضای هیأت مدیره مستقیماً نماینده قسمت بزرگی از مالکان سرمایه باشند.
  7- هیأت مدیره های کوچکتر، به طوری که از 8 نفر تجاوز ننمایند.
  8- مدیران عامل تنها مدیران اجرایی عضو هیأت مدیره باشند.
  9- مدیران عامل به ندرت رئیس هیأت مدیره باشند. (اسلامی بیدگلی، 1382)
  2-8- انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی
  با توجه مطالعات انجام شده شواهد زیادی بیانگر این مطلب هستند، که میان سیستمهای حاکمیت شرکتی کشورها تفاوت اساسی وجود دارد. اما آنچه که امروزه مورد توجه است این است که چه سیستمی بهتر است. حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولت و فرهنگ معین میشود. ساختار و چارچوب قانونی از اصلیترین و تعیین کنندهترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصادی جهانی و سرمایهگذاری نهادی برون مرزی در سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تأثیر دارند. بررسیهای انجام شده نشان دهندهی آن است که در هر کشور سیستمهای حاکمیت شرکتی منحصر به خود آن کشور وجود دارد و شاید به اندازهی کشورهای دنیا که در آنها حاکمیت شرکتی متداول است، سیستم حاکمیت شرکتی وجود داشته باشد ولی اصولاً به دو گروه عمده تقسیم میشوند (حساسیگانه، 1385).
  2-8-1- سیستم درونسازمانی
  در این سیستم شرکتهای ثبت شده در بورس توسط تعداد کوچکی از سهامداران عمده به تملک درآمده و اداره میگردند. این سهامداران عمده میتوانند اعضای خانوادهی مؤسس شرکت و یا بانک های وامدهنده به شرکت یا دولت و یا اینکه دیگر شرکتها باشند. به علت رابطهی نزدیک بین مدیران شرکتها و سهامداران عمده، این سیستم در نزد عامه به سیستمهای خویشاوندی نیز شهرت یافتهاند. این سیستم را، سیستم ژاپنی و آلمانی نیز میگویند. در این سیستم به علت رابطهی نزدیک بین مالکان و مدیران و حتی در اکثر مواقع یکی بودن آنان، با مشکل نمایندگی کمی روبرو هستیم (حساس یگانه، 1385).
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.