تحقیق درباره سازوکارهای حاکمیت شرکتی و شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه
 • جدول(4-3) نتایج آزمون ناهمسانی وایت……………………………………………………………………………..98
  جدول(4-4) آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………….99
  جدول (4-5) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..100
  جدول(4-6) نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه اول………………………………………..100
  جدول(4-7) نتایج آزمون ناهمسانی وایت…………………………………………………………………………..101
  جدول (4-8) آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………102
  جدول (4-9) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..102
  جدول(4-10) نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه اصلی دوم…………………………….103
  جدول(4-11) نتایج آزمون ناهمسانی وایت…………………………………………………………………………104
  جدول(4-12)آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………105
  جدول(4-13) آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………….105
  جدول (4-14) نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه اصلی سوم…………………………..106
  جدول (4-15) خلاصه نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………..107
  فهرست شکل ها و تصویر ها
  عنوان صفحه
  2-1- ویژگی های کیفی اطلاعات مالی…………………………………………………………………………………53
  3-1- مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………..78
  چکیده
  کیفیت سود از جنبه های مختلف شامل (داشتن ارزش پیش بینی، ارزش بازخورد، بی طرفی، به موقع بودن و بیان صادقانه) توسط پژوهشگران مورد ارزیابی و توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی ازسازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش ساختار مالکیت به سه طبقه مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی طبقه بندی شده است. برای هر کدام از طبقات فرضیه تدوین و تأثیر آن بر به موقع بودن سود آزمون گردید. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی سال های 1386 الی 1391 و با حذف سیستماتیک و هدفمند 101 شرکت انتخاب گردیده است. در این تحقیق جهت پردازش اولیه داده ها از نرم افزار اکسل و برای تجزیه تحلیل داده ها از نر م افزارهای 8Eviews استفاده شده است. در این تحقیق از روش رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یاData panel جهت ارزیابی رابطه بین متغیرها استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی با به موقع بودن سود رابطه ی مثبت معنا داری وجود دارد و بین مالکیت شرکتی با به موقع بودن سود رابطه ی مثبت و عدم معناداری وجود دارد.
  واژه های کلیدی
  حاکمیت شرکتی، مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، به موقع بودن سود
  فصل اول کلیات تحقیق
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.