تحقیق درباره رویکرد چندلازاروس و یادگیری اجتماعی

دانلود پایان نامه

الف)تعریف نظری

 • بهزیستی ذهنی به چگونگی ارزیابی افراد از زندگی شان اشاره داردودارای دو جزءشناختی و عاطفی است. بعد شناختی یعنی ارزیابی شناختی افراد از میزان رضایت اززندگی وبعد عاطفی یعنی داشتن حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی(دینر،2002،به نقل ازلارسن،2008ص3).
  ب)تعریف عملیاتی
  منظور از بهزیستی ذهنی در این پژوهش میزان نمره ای است که فرد از پرسشنامه39 ماده ای بهزیستی ذهنی مولوی و همکاران(1387)بدست می آورد.
  1-5-2.رویکرد چندلازاروس
  الف)تعریف نظری
  عبارت است از گزینشی تکنیکی از رویکردهای مختلف خصوصاًرویکرد شناختی –رفتاری، یادگیری اجتماعی،گروه وارتباطات، سیستمی وسایر رویکردها وبراساس این ایده که انسان ها موجودات بیولوژیکی هستندکه فکر می کنند،احساس می کنند، عمل می کنند،هیجان زده می شوند، تصور می کنند وتعامل دارند (اشاره به اصول هفتگانهBASIC-ID)وهریک از این وجوه بایستی در درمان روان شناختی مورد توجه قرار گیرد(لازاروس،2008ص46).
  ب)تعریف عملیاتی
  مشاوره گروهی مبنی بر رویکرد لازاروس؛منظور مشاوره ای است که جهت افزایش بهزیستی ذهنی دانش آموزان بر مبنای اصول هفتگانه لازاروس؛ رفتار،عاطفه، احساس، تصور، شناخت، روابط بین فردی وداروهاطی یازده جلسه 90 دقیقه ای بر اساس آن اصول به افراد ارائه خواهد شد.
  1-5-3.رضایت از زندگی:
  الف)تعریف نظری: رضایت از زندگی نوعی قضاوت وارزیابی دراز مدت فرد اززندگی خودش است . (لوکاس، دینر و ساه 1996؛به نقل از ریف وکیس2002، ص3).

 • ب)تعریف عملیاتی: میزان نمره ای است که فرد از پرسشنامۀ5ماده ای رضایت از زندگی دینر بدست می آورد.
  1-5-4 عاطفه منفی
  الف)تعریف نظری: عاطفه منفی یکی از بخش های هیجانی بهزیستی است که میزان احساسات ناخوشایندی است که افراد در طول زندگی تجربه می کنند وهمچنین شاخصی است که سطح نگرانی ،افسردگی،اضطراب وناامیدی را می سنجد(دینر وهمکاران،2003،ص5).
  ب)تعریف عملیاتی: مجموع نمره ای که فرد ازجملات منفی در پرسشنامه 39 سوالی بهزیستی ذهنی بدست می آورد
  1-5-5 عاطفه مثبت
  الف)تعریف نظری:
  عاطفه مثبت یک از دوبخش هیجانی بهزیستی ذهنی است که میزان احساسات خوشایند را شامل می شود که افراد در زندگی تجربه می کنند.این شاخص میزان خوش بینی، لذت بردن از زندگی، احساس رضایت وخشنودی را می سنجدکه عاطفه مثبت ابعاد فرعی خوشرویی مانند(بشاش،شاد وسرزنده)واتکای به نفس مانند(مطمئن،قوی،جسور)وگوش به زنگی مانند(هشیاری، متمرکز، مصمم)را شامل می شود(دینر وهمکاران،2003،ص5).
  ب)تعریف عملیاتی: نمره ای که فرد از ازجملات مثبت در پرسشنامه 39 سوالی بهزیستی ذهنی بدست می آورد.

  مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره تولیدات صنعتی
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.