تحقیق درباره دیدگاه سلیگمن ومازلو درباره رضایت از زندگی و عوامل موثر بررضایت از زندگی

دانلود پایان نامه
 • علیخواه(1383)در نظر پژوهشی خود برای رضایت از زندگی شش بعد درنظر گرفته است که عبارتند از:رضایت اززندگی خانوادگی(رضایت از همسر وفرزند)، رضایت از شغل،رضایت از روابط اجتماعی (همکاران وهمسایگان)، رضایت از درآمد،رضایت از تحصیلات، رضایت از تسهیلات مهم خانواده.
  2-2-2-2 رضایت از زندگی به مثابه یک متغیر بسیط
  در این نگاه رضایت اززندگی فاقد ابعاد است واگر در تحقیقات از گویه های متعددی برای سنجش آن استفاده شده هدف ارتقا سطح سنجش آن از ترتیبی به فاصله ای بوده، هرچند در برخی از تحقیقات برای سنجش از یک گویه استفاده شده است.
  دریک اثرتحقیقی برای سنجش رضایت اززندگی مستقیما از خود فرد خواسته می شود که میزان رضایت از زندگی خود را درقالب یک طیف چند گزینه ای لیکرت علامت بزند(آیا بطورکلی از زندگی خود راضی هستید؟) (محسنی،1379).
  رونالد اینگهارت در اثر پژوهشی خود، رضایت فرد ازکل زندگی را بازتاب مجموع رضایت وی درزمینه های گوناگون همچون درآمد،مسکن،شغل،فعالیت های فراغت،زندگی خانوادگی ومانند آنها می داند، اما اوهمچنان که ملاحظه شد مانند موردقبل، در گویه سازی استفاده از واژه رضایت را گویاتر از هرجایگزینی می داند(اینگهارت؛به نقل از قهرمان،1387).
  2-2-3 دیدگاه سلیگمن ومازلو درباره رضایت از زندگی
  سیلگمن(2005)، عنوان کرد که روان شناسی باید علاوه بر معالجه بیماری های روانی، اهداف دیگر مانند آسان سازی یک زندگی خوب را بهبود بخشد واستعداد ونبوغ را تغذیه کند. برطبق گفته سیلگمن، هدف های روان شناسی مثبت باعث قدرتمند شدن انسان واجتماعی شدن ارزش ها شده است. سلیگمن پیشنهاد کردکه زمینه های روان شناسی به تعادل بهتر ما با تمرکز برگسترش شکوفایی مثبت نگری نیاز دارد.
  رضایت از زندگی یکی از قدرتمندیها ودربرگیرنده سرفصل روان شناسی مثبت است، که به سلامت شخصیتی وسلامت روابط منجر می شود. رضایت از زندگی مفهومی پایدار وفراگیر است، که احساس ونظر کلی مردم یک جامعه نسبت به جهانی که در آن زندگی می کنند را منعکس می کند. رضایت از زندگی محصول سلامت روان وارثی است ولی با بالا رفتن سن باعث ثابت ماندن در ناخشنودی از زندگی نیست. این نشانه پویایی رضایت از زندگی است.اندرو ووایتی نشان داده اند رضایت فرد از کل زندگی بازتاب رضایت وی در زمینه های گوناگون همچون درآمد،مسکن، شغل،فعالیت های فراغت، زندگی خانوادگی ومانند آن است. رضایت حالتی هیجانی است که با رسیدن به یک هدف پدید می آید(سیلگمن، به نقل از زکی،1385).
  مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع اداره کل تربیت بدنی و رگرسیون گام به گام

 • به نظر مازلو درهمه انسان ها تلاش یا گرایش فطری برای تحقق خود است. انگیزه آدمی نیاز هایی مشترک وفطری است که در سلسله مراتبی از نیرومندترین تا ضعیفترین نیاز قرار می گیرد. می توان سلسله مراتب نیازهای مزلو را چون نردبانی پنداشت که باید پیش از رفتن به پله دوم باید پای خود را روی پله اول وپیش از پله سوم روی پله دوم گذاشت. بدین ترتیب شرط اولیه دست یافتن به تحقق خود ارضای چهار نیازی است که درسطوح پایینتر این سلسله مراتب قرارگرفته اند. مزلودرباره انگیزش به تفضیل بحث کرده است، ورضایت آدمی را برپایه رفع نیاز های او استوار می داند.
  این دیدگاه بر دو فرضیه اساسی استوار است:
  1-رفتار هر شخص در جهت ارضای نیاز های او است.فرد برای رفع نیاز ها بصورت معینی رفتار می کند به همین خاطر نیاز ها یکی از عوامل اساسی تعیین کننده رفتار هستند.
  2-شخص نیاز هایی دارد که بصورت سلسله مراتب مشخصی هستند.دراین سلسله مراتب ابتدا باید نیاز های سطح پایین(نیازهای جسمانی)برطرف شود وسپس نوبت به ارضای سطوح بالاتر می رسد.نیاز های بالاتر موجب رفتار خاص نمی شود.ویژگی نیازهایی که شخص را بسوی رفتار مشخصی سوق می دهند به درجه ارضای آنها بستگی دارد.رضایت از رفتار واعمال فردی با دو متغیر عزت نفس واعتماد به نفس وهمین طور امید به زندگی و قدرت زندگی سنجیده می شود (زکی، 1385).
  2-2-4 عوامل موثر بررضایت از زندگی
  یکی از سوال های اساسی که محققان با آن درگیر هستند این است که چه چیزی باعث رضایت از زندگی می شود؟چرا برخی افراد بیش از دیگران از زندگی رضایت دارند؟ بیشتر تحقیقات در این زمینه را می توان تحت دوگروه گنجاند:1-شواهدی موجود است که نشان می دهد شخصیت،رضایت از زندگی را متاثر می سازدمثل ژن ها وویژگی های ذاتی.2-شواهدی که محیط رضایت از زندگی را متاثر می سازد(سوزا، لیمبومیرسکی، 2001؛ به نقل از خلعتبری، 1389)
  فیلسوفان واندیشمندان در طول تاریخ همواره براین باور بوده اند که ویژگی هایی مانند دوست داشتن، عقل وعدم وابستگی از جمله مؤلفه های اساسی رضایت از زندگی است. بررسی های تجربی در مورد رضایت از زندگی وبه دنبال آن درچارچوبی گسترده تر بهزیستی فاعلی از اوایل قرن 20 شکل گرفته اند.
  رضامندی از زندگی بیانگر میزان ارضای تمایلات ونیاز های اساسی انسان است . رضامندی را می توان به عنوان ارضای نیاز های اساسی ،ارزیابی و تلقی مثبت افراد از قلمروهای مختلف زندگی در نظر گرفت. اندک بودن پژوهش های انجام شده در زمینه رضایت از زندگی در بین نوجوانان، نشانه این است که قلمروهای رضامندی و تلقی مثبت از زندگی در گروه سنی نوجوانان یا دانش آموزان کاملاً متفاوت از بزرگسالان است و پژوهش در این حیطه نیاز مند لحاظ نمودن مؤلفه های ویژۀ آنان است.
  براساس مطالعات مختلف بعمل آمده در زمینۀ رضایت از زندگی، عوامل مختلفی برمیزان رضایت از زندگی نقش دارند که از آن جمله می توان به جنس، سن، درآمد، سطح تحصیلات، وضعیت سلامتی، رضایت از شغل، وضعیت خانوادگی ورضایت از اوقات فراغت وغیره می توان اشاره نمود(موسوی وهمکاران،1387). نتایج مطالعه لیندفوز که دررابطه بارضایت از زندگی در متخصصان بیهوشی فنلاندی انجام شده است، نشان دادکه رضایت از زندگی با ویزگی های فردی خانوادگی و وضعیت سلامتی نمونه هادرارتباط است.
  ویگینز وبومن درآمد را به عنوان یک عامل تاثیر گذار در سطح رضایت از زندگی مدیران مراقبت از سلامتی گزارش می دهند درحالی که برخی از تحقیقات اثر متناقض درآمد کل خانواده بر سطح رضایت از زندگی را نشان می دهند(محمدی، 1390).
  درحالی که مارکس وفروید تاثیرمذهب وکارکردهای آن را بر زندگی منفی تلقی می کنند یونگ دین را دارای آثار مثبت بر سلامت روان ورضایت از زندگی می داند. همچنین درآثار معاصرین نیزنتایج متفاوتی در مورد نوع ارتباط دینداری وسلامت روان ورضایت از زندگی مشاهده می شود که برخی آن را به جهت ماهیت چند بعدی دینداری دانسته اند(پولنر، به نقل ازموسوی وهمکاران،1387).
  2-2-5 ساختارهای رضایت از زندگی
  تحقیقات ساختار مند در زمینه رضایت اززندگی دو هدف عمده دارند:1-تلاش دارند تاویژگی های عمومی موجود در روابط ساختاری میان شاخص های رضایت از زندگی را مشخص کنند2-فرایندهای علمی بوجودآورنده ساختاررضایت از زندگی را مشخص کنند(ایدولارسن،2008). ثبات ساختاری در رضایت اززندگی: تحقیقات درزمینه ساختار رضایت اززندگی بیانگر یک ساختار نسبتاً ثابت در این بعد است ایدولارسن، 2008).اسوارز واستراک(1999)،معتقدندکه ثبات بین اجزاءLSوDSبسیاربی ثبات است.زیرا افراد برای عمل دشوار ارزیابی کلی از زندگی شان از روش اکتشافی ساده استفاده می کنند.در نتیجه آنها ممکن است تنها به اطلاعاتی که موقتاً درزمان ارزیابی قابل دسترس است اتکا داشته باشند وبرای مثال دردر یک بررسی تلفنی در منزل،پاسخ دهندگان بیشتر بررضامندی ازخانواده تکیه کردند، اما دربررسی محل کار رضایتمندی از شغل برجسته شد.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.