تحقیق درباره دانش آموزان پسر و رضایت از زندگی

دانلود پایان نامه
 • پژوهش حاضر معطوف به این موضوع است که با بکارگیری روش مشاوره لازاروس به شیوه مشاورۀ گروهی در زمینه بهزیستی ذهنی ورضایت از زندگی گامی کوچک در جهت کاربردی کردن مشاوره تحصیلی در زمینه حل مشکلات آموزشی وتحصیلی برداشته شود و اهمیّت پژوهش حاضر ازاینجا ناشی می شود که؛
  1-درصورت موثر بودن مشاوره لازاروس بر بهزیستی ذهنی ورضایت از زندگی بتوان این روش را در مراکز مشاوره تحصیلی وسازمان های مختلف و برای انجام تحقیقات استفاده کرد.
  2-با توجه به اهمیّت بهزیستی ذهنی ورضایت از زندگی در محیط های تحصیلی و اجتماعی وشناخت راهکارهایی برای افزایش بهزیستی ذهنی ضروری به نظر می رسد .لذا با توجه به رشد روز افزون مشاوره تحصیلی در کشور لازم است از روش های کاربردی جهت بهبود بهزیستی ذهنی دانش آموزان و عموم استفاده شود. واز آنجا که مشاوره استفاده گزینشی را در مورد متناسب بودن روش های درمانی با مشکلات متفاوت وافراد مختلف به کار می برد بررسی و مطالعه درخصوص اثربخشی آن در مورد بهزیستی ذهنی دور از اهمیّت ناست.
  3-با توجه به اینکه رویکرد لازاروس وجوه مختلفی دارد(هفت بعدBAISIC-ID)وجنبه های مختلف شخصیت فرد را بررسی می کند و از آنجایی که بهزیستی ذهنی نیز دارای ابعادشناختی وعاطفی است (عاطفه منفی،عاطفه مثبت ورضایت از زندگی). به نظر می رسداثربخشی این رویکرد درمانی (رویکرد لازاروس)، به روش مشاورۀگروهی بر افزایش و بهبود بهزیستی ذهنی ورضایت از زندگی مورد بررسی قرار گیرد.تا از اهمیت وضرورت این رویکردها در سیستم های آموزشی جهت بهبود وضعیت جسمی وروحی وتحصیلی آگاه شویم.

  مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد پیام های رسانه ای و وسایل ارتباط جمعی

  1-4. اهداف تحقیق:
  1-4-1.هدف کلی :
  تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چند وجهی لازاروس در بهزیستی ذهنی
  تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چند وجهی لازاروس دررضایت از زندگی
  1-4-2.اهداف فرعی:
  1- تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چند وجهی لازاروس درعاطفه منفی
  2- تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چند وجهی لازاروس درعاطفه مثبت
  1-4-3. سوالات یا فرضیه‌های تخصصی:
  1-4-4.فرضیه اصلی:
  مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس درافزایش ابعاد بهزیستی ذهنی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه موثراست.
  مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس درافزایش رضایت از زندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه موثراست.


 • 1-4-5.فرضیه های فرعی:
  1-مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس درکاهش عاطفه منفی دانش آموزان تاثیر دارد.
  2-مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد لازاروس در افزایش عاطفه مثبت دانش آموزان تاثیردارد.
  1-5. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:
  1-5-1.بهزیستی ذهنی:
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.