تحقیق درباره افراد تاثیر گذار برشکل گیری نظریه لازاروس و مزایا ومحاسن نظام چند وجهی

دانلود پایان نامه

چهارمین محدودیت آن است که دنیای درونی مددجویان وفنون مشاوره با چنان سرعتی در حال تغییر است که همگام بودن با این همه تغییرات مشکل است، حتی اگر فرد بتواند در مشاوره چند وجهی چیره دست شود(اباذری،1385).
2-3-5-2مزایا ومحاسن نظام چند وجهی

 • به مشاوره آزادی عمل می دهد تا در جهت علایقی که مراجع دارد، بتواند مهارت های ویژه ای اخذ کندوبا فنونی که انتخاب می کند به یاری مراجع بشتابد.
  این نظام، اهمیّت تشخیص را به عنوان سنگ بنای اصلی می داند ومشاوران این نظام باید کلیه روش ها وتکنیک های مدل های دیگر را خوب بدانند و ابداً دربارۀبه کاربردن آنها، تعصبی نداشته باشند، چنین مدل جامع، مورد پسند بسیاری از مشاوران قرار می گیرد واین مدل با روحیه مردم دوستی وفراهم آوردن امکانات بسیار برای افراد مختلف سازگاری بسیاردارد (به نقل از اباذری، 1385).
  2-3-6 تاریخچه تحول شیوه درمانگری (چند وجهی)لازاروس
  برخلاف بسیاری از رویکردها، رویکرد لازاروس حاصل جستجو ها وتلاش ها وسؤال های لازاروس برای کمک به مراجعین در رسیدن به آدابی مؤثر درزندگی است.
  لازاروس معتقد است انسان ها منحصر به فرد هستند وشخصیت آنها دارای ابعاد مختلفی است.ما می توانیم بیندیشیم، رفتار کنیم، حس کنیم، تجسم کنیم وبا دیگران ارتباط برقرار کنیم وبطور بنیادی دارای ساخت زیست شناختی خاصی هستیم. بنابراین لازاروس رویکرد خود را در زمینه مداخله روانشناختی برای تغییر انسان چند بعدی نامید. به اعتقاد لازاروس وقتی مشاوره درچارچوب تعامل این انجام گیرد، می توان تقریباً همه مسائل روان شناختی را توضیح داد. در رویکرد چندوجهی لازاروس (1989)هفت وجه مجزا اما متعامل با هم، مورد ارزیابی قرار می گیرند ودرمان احتمالاً چشم اندازی از ارتباط معنی دار این ابعاد با یکدیگر است(جان بزرگی ونوری، 1382).
  ایده های لازاروس تازگی نداشت بقراط در سال 2300سال قبل از لازاروس معتقد بود شخصیت انسان دارای ابعاد مختلفی است او حکیم وپزشکی بود که اعتقاد داشت برای درک مشکل بیمار باید تاریخچه همه جانبه زندگی بیمار را درک کرد(درایدن ومیتون، 1999).
  به اعتقاد لازاروس ،غالب روش های ارزیابی ودرمانگری در روانشناختی بالینی جهت گیری تک بعدی ،دوبعدی ویاحداکثر سه بعدی دارند(لازاروس، 1995؛به نقل از پالمر ودرایدن،1996).
  رویکرد چند الگویی لازاروس جزء درمان های کوتاه مدت والتقاط گرا است(درمانگر ممکن است در طی آموزش حرفه ای به تحصیل خود ابتدا یک دیدگاه خاص را بیاموزد ویا درآن زمینه کار کند، ولی در مراحل بعدی فرایند روان درمانی را دید وسیع تری نگریسته واز فنون وروش دیدگاههای دیگر بهره جوید.کسانی که دست به این کار می زنند اوصولاً جزء روان درمانگران چند وجهی در می آیند(مبینی، 1384).
  روش چند الگویی لازاروس برای بهبود بسیاری از مشکلات می تواند موثر باشددر این زمینه پالمر اشاره می کند، که مراجعاتی که قبلاً بدون اخذ نتیجه تحت درمان های مختلف قرار گرفته اند از روش چند الگویی بهره خواهند برد. به طور کلی درمان چند الگویی وآموزش آن به نحوموفقیت آمیزی درطیف وسیعی از اختلال ها مانندموارد مذکور بکار می رود. روان گسیختگی، اختلالهای بدن سازی، بی اختیاری ادرارومدفوع، اضطراب اجتماعی وتعمیم یافته، درمان اعتیاد به الکل، تربیت کارکنان،کمک به کودکان، مهارت های تنیدگی ناشی از محیط صنعتی وبالینی، زندانیان سیاسی شکنجه دیده، توان بخشی، مراجعان مرزی وگروههای افراد مسن (جان بزرگی ونوری،1382).
  2-3-6-1 افراد تاثیر گذار برشکل گیری نظریه لازاروس
  ولپی،که رویکرد اودر رفتار درمانگری موثر بوده است.
  آلبرت الیس، که بعد روان شناختی روش لازاروس را حمایت می کرد.
  لاندن، که معتقد بود رویکردهای روان پویشی ورفتار نگری محدودیت هایی بنیادی دارند، لاندن اظهار می دارد که افراد بطور قابل ملاحظه ای ساده تر از آن چیزی هستند که درمانگران رفتاری باور دارند(لاندن،1964).
  در هر حال لاندن گرایش عملی وبالینی خاصی نسبت به درمان داشت ومانند لازاروس به دنبال این بود که از فن درمانگری کجا وبرای چه کسی استفاده می شود. لازاروس معتقد است که لاندن چشم او را بر ارزش کاربردی رویکرد تلفیقی گشوده است.
  مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع معرفی الگوها و دریافت جایزه

 • جوزف بایر، روانپزشک ادلری مسلک که مهربانی ومحبت صادقانه او نسبت به بیمارانش در بیمارستان عمیقا لازاروس را تحت تاثیر قرار داد .
  لازاروس معتقد بود که تاکید چند بعدی بر آگاهی اجتماعی، تربیت کل نگر،مداخله فعال، مساوات نگری واحترام به دیگران، بطور قطع مفاهیم آدلری هستند(درایدن ومیتون،1999).
  نخستین گزارش منتشر شده در درمان لازاروس توصیف درمان خانم 24 ساله ای است که به عنوان اسکیزوفرنی تشخیص داده شده است وقبل از سن 18 سالگی سه بار در بیمارستان روانی بستری شده بود اگرچه روانپزشک، دارودرمانی اورا کنترل کرد اما 31 مشکل ویژه دراو تشخیص داده شد وتحت درمان قرار گرفت وهشت جلسه خانواده درمانی با والدینش برگزار شد. علی رغم پیش آگاهی ضعیفی که توسط گزارش های بیمارستانی پیشنهاد شده بود او در پایان درمان که روانپزشک داروهای او را قطع کرد توانایی مقابله ای خوبی کسب کرد (لازاروس؛ به نقل از سید محمدی،1383).
  2-3-7 نظریه شخصیت لازاروس
  2-3-7-1 اصل برابری
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.