تحقیق با موضوع عوامل اقتصادی- اجتماعی و مدل های آماری

دانلود پایان نامه
 • – برای تعیین آبدهی رودخانه اصلی و چشمه های موجود در حوضه پسیخان، با بازدیدهای میدانی و روش های صحرایی اقدام شد و با توجه به روابط تجربی و مدل های آماری و روابط رگرسیونی، آبدهی متوسط حوضه برآورد شد. نقشه هیدرولوژی حاصل کار این قسمت از تحقیق است. در انتها با جمع آوری اطلاعات و همپوشانی داده ها و نقشه های مختلف، واحدهای کاری همگن مشخص شد که در این واحدهای همگن، تناسب اراضی برای عملیات مختلف جهت بهره وری های بهینه و در نهایت مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار معلوم گردید. در واقع با همپوشانی لایه های مختلف داده ها، جانمایی و مدیریت اجرایی مناسب برای هر منطقه مشخص گردید و اولویت های هر منطقه بر روی نقشه جداگانه ای به نام نقشه اجرایی تهیه شد. این نقشه نشان دهنده مدیریت یکپارچه حوضه برای توسعه پایدار آن است.
  Wsp = T × H × л × Z1/5
  فصل چهارم
  تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
  فصل چهارم
  تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
  4-1- مقدمه
  حوضه رودخانه پسیخان یکی از زیرحوضه های رودخانه های منتهی به تالاب انزلی است. مجموعه ای از عوامل اقلیمی و آب و هوایی و نیز عوامل انسانی باعث گردیده مشکل سیل به عنوان یک مشکل مهم در زندگی مردم و اقتصاد این منطقه همواره مطرح باشد.علی رغم اهمیت و تاثیر زیاد این رودخانه در زندگی و اقتصاد مردم ساکن در محدوده آن و نیز کل منطقه تاکنون مطالعات جامعی در مورد این رودخانه صورت نگرفته است.در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق خواهیم پرداخت لذا در ابتدا با ارائه شرح عمومی از منطقه، موقیت جغرافیایی و وضعیت طبیعی و انسانی حوضه پسیخان و راههای دسترسی به بازه های مختلف رودخانه و شاخه های فرعی آن تشریح می گردند.سپس رودخانه و شاخه های فرعی آن معرفی می شوند.همچنین نقشه ها و جداولی برای تشرح و تبیین مطالب ارائه شده تا شناخت اولیه از منطقه تحقیق بدست آید.
  مدیریت یکپارچه حوضه های رودخانه ای یکی از پیچیده ترین اشکال مدیریت منابع و تولید است. تنوع در نهاده ها (زنده و غیرزنده) و تنوع در محیط اکوسیستم، از عوامل طبیعی تا انسان ساخت و گستردگی عرصه، جنبه هایی از این پیچیدگی است.انسان به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای این اکوسیستم نقش تعیین کننده ای (مثبت یا منفی) ایفاء می کند. مدیریت یکپارچه و هماهنگ، مدیریت منابع آب و زمین با نگرش سیستمی نقش ویژه ای در بهره برداری مناسب، درست و پایدار این منابع دارد. و البته بدون توجه به نقش جوامع محلی، مناسبات و نظام هایشان و مشارکت مردم در سطوح مختلف، از تصمیم گیری و برنامه ریزی تا بهره برداری فاقد اثربخشی است(منتظر،1380).
  در این تحقیق یافته هایی از قبیل خصوصیات ژئوفیزیکی، اقلیم، آب، خاک، پوشش گیاهی، زمین شناسی، عوامل اقتصادی- اجتماعی مدنظر قرار گرفته است. سعی بر این است تا با بهره گیری از این عوامل و بخصوص عوامل انسانی که نقش بارز و بسیار تعیین کننده ای دارند، راهکارهای مناسب جهت اجرای مدیریت یکپارچه و هماهنگ ارائه شود.
  روند تخریب خاک و شدت سیل خیزی در کشور ، در طی سه، چهار دهه اخیر رشد فزاینده و قابل ملاحظه ای داشته است. عمده دلایل این روند، ناشی از تغییرات در نوع، میزان و شیوه بهره برداری از منابع آب و خاک و گیاه است. علاوه بر عدم رعایت اصول بهره برداری پایدار از منابع طبیعی تجدیدشونده(عامل انسانی)، کمبود یا نبود قوانین شفاف و قاطع حفاظت از منابع و عدم وجود تشکیلات منسجم و فراگیر و از همه مهم تر نبود فرهنگ استفاده صحیح از منابع آب و خاک و گیاه و در کنار همه اینها، نیاز روزافزون مردم به غذا و پوشاک باعث شده است تا مجموعه ای از علل سبب تشدید بروز سیل و فرسایش در کشور شوند. با این تفاصیل ضرورت وجود یک سیستم هماهنگ و منسجم و به دور از سطحی نگری و بخشی نگری برای ایجاد یک سیستم نظام مند و پایدار برای توسعه پایدار و اصلاح حوضه های رودخانه ای اجتناب ناپذیر است(منتظر،1380).
  در این قسمت از تحقیق عوامل مؤثر در اجرای این پروسه شناخته می شوند. در ادامه، با تلفیقی از راهبردهای حفاظتی، احیائی و مشارکت مردمی (مدیریت تلفیقی) نسبت به کاهش تخریب محیط زیست (فراوانی وقوع و شدت سیلاب) و تحقق توسعه پایدار کشاورزی و بهره برداری بهینه از منابع آب، خاک و گیاه، گام های لازم در جهت اجرای مدیریت یکپارچه پرداخته می شود.
  4-2- فیزیوگرافی حوضه رودخانه پسیخان
  4-2-1- شکل حوزه
  شکل حوزه زهکشی بوسیله روشهای متعدد که ذیلا به آن اشاره می شود مورد ارزیابی قرار می گیرد.
  4-2-1-1- روش هورتن
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره سیستم های هوشمندی کسب و کار و زیرساخت های فناوری اطلاعات

 • هورتن بر اساس بررسی های انجام شده نسبت شکل حوزه را با استفاده از فرمول پیشنهاد کرده است . در این رابطه A مساحت حوزه به کیلو متر مربع و L طول حوزه زهکشی بر حسب کیلو متر می باشد.
  4-2-1-2- روش گراولیوس
  در این روش شکل حوزه از طریق فرمول مورد سنجش قرار می گیرد که در آن C ضریب گردی ، P پیرامون حوزه بر حسب کیلومتر و A مساحت حوزه بر حسب کیلومتر مربع می باشد.
  4-2-1-3- روش میلر
  وی با استفاده از تقسیم مساحت حوزه زهکشی (A)بر مساحت دایره ای که محیط آن با محیط حوزه برابر است (AC) ضریب گردی شکل حوزه زهکشی را تشریح نموده است:
  از آنجایی که پارامتر A مساحت دایره هم محیط با حوزه زهکشی است رابطه فوق را به صورت ذیل تغییر می یابد :
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.