تحقیق با موضوع روش های ناپارامتریک و روشهای پارامتری

دانلود پایان نامه
 • اپندورف
  ظرف جمع اوری و نگهداری نمونه
  قرص ضد انگل praziquantel&mebendazol
  رنگ هماتوکسیلین و ائوزین
  لام و لامل
  میکروسکوپ نوریوسایل اسپرم گیری و ارزیابی
  دستگاه اولتراسونوگرافی
  ایمپلنت ملاتونین
  2-3 روش کار
  برای انجام این مطالعه در مجموع 7 قلاده سگ بالغ سالم از نژاد مخلوط (5 قلاده سگ نر در گروه های درمانی و 2 قلاده در گروه کنترل ) به صورت تصادفی انتخاب شدند. دو هفته قبل از شروع درمان سگها تحت درمان ضدانگلی قرار خواهند گرفت و با غذای معمول در دسترس شامل اسکلت مرغ و …….. تغذیه شدند. محل نگهداری سگها بصورت قفسهای انفرادی خواهد بود و نور آن توسط زمان سنج بصورت 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی تنظیم شد. بعد از دو هفته، ایمپلنتهای ملاتونین (regulin,18mg) توسط اپلیکاتور آن در زیر پوست گردن سگها در گروههای درمانی کاشته شد و در گروه کنترل از دارونما استفاده شد. پایش اثر ملاتونین در سگهای نر با اسپرم گیری جهت ارزیابی کیفیت منی و اولتراسونوگرافی بیضه جهت ارزیابی قطر بیضه و نمای اولتراسوند بیضه ها انجام شد
  طی انجام تحقیق، هر هفته وزن سگ ها ثبت گردید و هر 7 روز، 5 میلی لیتر خون گیری از ورید وداج اخذ شد و در مدت دو ساعت، سرم آن با استفاده از سانتریفیوژ با دور 3000 به مدت ده دقیقه جداسازی و در 20- درجه سانتیگراد تا زمان اندازه گیری آنزیمها و هورمونها نگهداری شد. مقادیر BUN، کراتینین، ALT‌ و ALP‌ برای ارزیابی تاثیر احتمالی ملاتونین بر کبد و کلیه و همینطور غلظت تستسترون سرم اندازه گیری شد.
  3-3 آنالیز آماری
  جهت آنالیز آماری داده های بدست آمده از نرم افزار آماری MedCalc 12 و روشهای آماری Repeatedmeasure ANOVA و T-test استفاده شد در مواردی که روشهای پارامتریک به دلیل تلف شدن سگها و کاهش تعداد تکرار در هرگروه کمتر از 5 قلاده، نامناسب بود از روش های ناپارامتریک جایگزین شامل Mann-whiney test و Kruskal-wallis test استفاده شد.
  فصل چهارم: نتایج
  میانگین حداکثر مقدار تستسترون 2.4936±1.11517 نانوگرم/میلی لیتر و حداقل مقدار آن 0.57467±0.33178 نانوگرم/میلی لیتر در گروه تحت درمان بود و مقدار آن از ابتدا تا انتهای دوره مطالعه رو به کاهش بود ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود (05/0روند تغییرات قطر بیضه ها در هر دو گروه و تفاوت میانگین اندازه بیضه ها در هفته های مختلف و بین گروه درمان و شاهد از لحاظ آماری معنی دار نبود و در حقیقت تفاوتی در اندازه بیضه ها در مدت 9 هفته پس از کاشتن ایمپلنتها مشاهده نشد. حداقل و حداکثر قطر بیضه راست در گروه درمان به ترتیب 1.535±0.24527 و 2.31667±0.53311 و در گروه شاهد به ترتیب 1.46±0.52 و 1.805±0.025 سانتیمتر بود. حداقل و حداکثر قطر بیضه چپ در گروه درمان به ترتیب 1.6325±0.20365 و 2.21667±0.50854 و در گروه شاهد به ترتیب 1.2±0.18 و 2.18±0.04 سانتیمتر بود. داده های بدست آمده مربوط به بیضه راست در جدول 2-4 و تغییرات آنها در طول مطالعه در نمودار 2-4 و برای بیضه چپ در جدول 3-4 و نمودار 2-4 آورده شده است.
  در مورد آنزیم های کبدی با وجود در معرض قرار گفتن با ایمپلنت 18 میلی گرمی برای مدت 9 هفته، غلظت این آنزیم ها و روند تغییرات آنها در طول این مدت و تفاوت غلظت آنها بین دو گروه شاهد و درمان از لحاظ آماری تفاوتی نداشت و عملا به دلیل آهسته رهش بودن هورمون در طول این مدت، عملکرد کید تحت تاثیر قرار نگرفته بود. میانگین حداکثر و حداقل غلظت آنزیمهای مورد ارزیابی در گروه تحت درمان و شاهد به ترتیب برای ALP، 35.6667±11.4649 و 20.4±2.63818 و 45.5±6.5 و 14±0.00 و برای آنزیم ALT به ترتیب 119.5±7.21688 و 62.6667±16.7564 و 123±16 و 63±0.00 بود. داده های بدست آمده مربوط به آنزیم ALP در جدول 4-4 و تغییرات آنها در طول مطالعه در نمودار 3-4 و برای آنزیم در جدول 5-4 و نمودار 4-4 آورده شده است.
  در مورد غلظت BUN و کراتینین هم روند تغییرات در طول مطالعه و تفاوت میانگین غلظت آنها بین دو گروه درمان و شاهد تفاوت معنی داری نداشت و مقادیر حداکثر و حداقل BUN در گروه درمان به ترتیب 29.8467±0.56922 و 22.586±1.27383 و در گروه شاهد به ترتیب 31.255±1.325 و 22.04±0.00 بود. در مورد غلظت کراتینین هم حداکثر و حداقل مقدار در گروه درمان 1.23±0.08963 و 0.69±0.06928 و در گروه شاهد به ترتیب 1.17±0.05 و 0.66±0.00 بود. داده های بدست آمده مربوط به BUN در جدول 6-4 و تغییرات آنها در طول مطالعه در نمودار 5-4 و برای کراتینین در جدول 7-4 و نمودار 6-4 آورده شده است.
  جدول 1-4 داده های غلظت هورمون تستسترون در گروه درمان و شاهد پس از کارگذاری ایمپلنت ملاتونین
  Dog
  W1
  W2
  W3
  W4
  W5
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.