بررسی استراتژ یهای مختلف تعمیرات و تعمیرات مبتنی بر شرایط

دانلود پایان نامه

با توجه به اینکه تحقیق حاضر در شرکت فولاد آلیاژی ایران انجام شده است نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی می باشد و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده‌ها‌ی مورد نیاز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی واز شاخه پیمایشی (تحلیلی) محسوب می شود .

 • فصل دوم

 • مروری بر ادبیات موضوع
  2-1- مقدمه
  با توجه به اینکه یکی از اهداف اساسی در هر کار خانه دستیابی به سود بالاتر می باشد و هر کارخانه در صدد آن است تا هزینه‌ها‌ ی عملیاتی خود را تا حد ممکن کاهش دهد، واحد نگهداری و تعمیرات در هر کارخانه می تواند نقش بسزایی در این امر داشته باشد.
  بیشتر شرکت‌ها‌ دارای تجهیزات و ماشین‌ها‌ی مختلفی هستند که هر کدام از آنها نیز پایایی، ایمنی و نرخ خرابی متفاوتی دارند. واضح است که باید استراتژ ی‌ها‌ی تعمیراتی مختلفی را برای ماشین‌ها‌ی مختلف اتخاذ نمود.برای انتخاب استراتژی مناسب تعمیرات ماشین‌ها‌ ی مختلف در موسسات تولیدی گوناگون ، باید یک سری معیارهای مقایسه از قبیل ایمنی و یا هزینه و…. ، مورد توجه قرار گیرد.بنابراین باید از روش‌ها‌ ی MCDM برای این تصمیم‌گیری استفاده کرد .
  مباحث مربوط به نگهداری و تعمیرات، چه در حیطه صنعت و چه در حیطه خدمات از دیرباز مورد مطالعه بوده اند . می توان به اختصار بیان نمود که اهداف عمده این شاخه عبارتند از : افزایش قابلیت اطمینان، کاهش هزینه‌ها‌، کاهش زمان از کارافتادگی وهمچنین بالا بردن ایمنی می باشد . با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و محصولات، سیستمها به طور ناخواسته دچار پیچیدگی بیشتری می گردند و مسایل مطرح در زمینه نگهداری و تعمیرات نیز در این راستا گسترده تر می شوند .منطق فازی یا منطق نادقیق در عین جدید بودن، به علت بعد واقع گرایانه آن در برخورد با مسایل با سرعت زیادی جای خود را در شاخه‌ها‌ ی مختلف علوم باز نموده است.
  2-2- ادبیات تحقیق نگهداری وتعمیرات
  سیاست مناسب تعمیرات می‌تواند نقش بسیار مهمی‌در دسترس پذیری و پایایی ، کیفیت تولید، و ایمنی سیستم داشته باشد.
  بطور کلی نگهداری و تعمیرات را می‌ توان به دو بخش عمده تقسیم نمود :(شیر محمدی علی ،1381)
  نگهداری وتعمیرات اصلاحی
  نگهداری وتعمیرات پیشگیرانه
  تعمیرات اصلاحی نوعی از تعمیرات است که بعد از خرابی سیستم به وقوع می‌ پیوندد و هدف آن جلوگیری از رخداد حوادث ناشی از خرابی است . تعمیرات پیشگیرانه نوعی از تعمیرات است که قبل از خرابی سیستم به وقوع می‌پیوندد و هدف آن حفظ حالت سیستم در وضعیتی کاملاً مشخص است که از طریق بازرسی، شناسایی وپیشگیری از وقوع خرابی انجام میگیرد تعمیرات پیشگیرانه نیز خود شامل 3 بخش است:
  تعمیرات مبتنی بر زمان
  تعمیرات مبتنی بر شرایط
  تعمیرات پیشگویانه
  روش‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات از دیدگاه دیگر می‌توان به 4 بخش تقسیم نمود: تعمیرات اصلاحی، تعمیرات مبتنی برزمان، تعمیرات مبتنی بر شرایط و تعمیرات پیشگویانه. مسأله انتخاب سیاست مناسب تعمیرات را می‌توان به نوعی یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) دانست (شهانقی ، شفیعی ، جهان،1387)
  2-2-1- بررسی استراتژ یهای مختلف تعمیرات
  در اینجا پنج استراتژی نگهداری وتعمیرات که در متون علمی بیشتر از آنها یاد شده است بیان می گردد :
  2-2-1-1- تعمیرات اصلاحی :
  تعمیرات اصلاحی را تعمیرات مبتنی بر خرابی یا تعمیرات از کارافتادگی نیز می‌نامند. دراین نوع از تعمیرات ،قبل از وقوع خرابی هیچ گونه تعمیراتی صورت نمی‌پذیرد تعمیرات اصلاحی در واقع همان استراتژی قدیمی‌تعمیراتی است که هنوز در برخی صنایع اعمال می‌شود. اگر چه این نوع از تعمیرات اغلب خسارات جدی به تجهیزات و پرسنل وارد می‌کند، اما از آن در صنایعی که سود حاشیه ای آنها زیاد است استفاده می‌شود .بنابراین شرکت‌ها‌یی که بازار آنها کوچک و سود حاشیه ای آنها کم است وادار می‌شوند تا از رو شها ی موثر تری استفاده کنند.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.