انطباق و زیستی

دانلود پایان نامه
 • شکل 3-20- ستون چینه شناسی نهشته های داریان در برش فهلیان به همراه نمایش تغییرات رخساره ای و محیط رسوبی.. 44
  شکل 4-1- توالی بخش‌های  داریان زیرین (L.Dr.)، داریان میانی (M.Dr.) و داریان بالایی (U.Dr.) در برش کوزه کوه، نگاه به سمت جنوب باختری. 46
  شکل 4-2- A و B: سنگ آهک و شیل آهکی متراکم و ورقه‌ای با میان لایه‌های چرتی سیاه در قسمت بالایی بخش داریان زیرین،:: A برش فهلیان، B: برش کوزه کوه.:  C لامیناسیون در سنگ آهک‌های نازک لایه قسمت بالایی بخش داریان زیرین در برش فهلیان، D: آغشتگی به اکسید آهن در آخرین واحد بخش داریان زیرین در برش فهلیان. 47
  شکل 4-3- B, A   و C: قسمت بالایی بخش داریان زیرین شامل توالی سنگ آهک و شیل آهکی با میان لایه‌های چرتی (Radiolaria. flood zone) خاکستری روشن در برش کوزه کوه، نگاه به سمت شمال خاور. D: باندهای چرتی در قسمت بالای بخش داریان زیرین در برش کوزه کوه. 48
  شکل 4-4- سنگ آهک‌های فسیل دار بخش داریان زیرین، A  و B و C: برش کوزه کوه  D: برش فهلیان. 49
  شکل 4-5- A   و B قالب آمونیت در سنگ آهک ورقه‌ای، شیل آهکی و چرت‌های قسمت بالایی بخش داریان زیرین، A: برش کوزه کوه، B: برش فهلیان. C و D نودول های اکسید آهن در آخرین واحد بخش داریان زیرین،C: برش کوزه کوه. D: برش فهلیان. 50
  شکل 4-6- شیل و مارن با میان لایه‌های سنگ آهک‌های رسی بخش داریان میانی،A و  :B برش فهلیان، C و D: برش کوزه کوه. 51

 • شکل 4-7- سنگ آهک نارنجی تا قهوه‌ای دارای آشفتگی زیستی فراوان در بخش داریان بالایی در برش کوزه کوه. نگاه به سمت شمال باختر. 52
  شکل 4-8- سنگ آهک‌های دولومیتی شده به رنگ قهوه‌ای تا نارنجی با آشفتگی زیستی فراوان که به صورت یک لایه کلیدی روی زمین دیده می‌شود (برش کوزه کوه). 52
  شکل 4-9- بخش داریان بالایی در برش کوزه کوه، نگاه به سمت شمال غرب… 53
  شکل 4-10- سنگ آهک‌های بسیار ضخیم لایه بخش داریان بالایی برش کوزه کوه، نگاه به سمت شمال غرب… 53
  شکل 4-11- A و B: سنگ آهک‌های اربیتولینا دار بخش داریان بالایی د ر برش کوزه کوه،.,C, D F و  E: سنگ آهک‌های فسیل دار قسمت بالایی بخش داریان بالایی برش کوزه کوه. 54
  شکل 4-12- مرز بین سازند کژدمی و داریان بالایی در برش فهلیان شامل سنگ آهک دارای بورینگ و لکه های اکسید آهن، نگاه به سمت شمال باختر. 55
  شکل 4- 14 توالی بخش‌های فهلیان بالایی (U.Fa.)، گدوان زیرین (L.Gd.)، خلیج (Kh.m.)، گدوان بالایی (U.Gd.)، داریان زیرین (L.Dr.)، داریان میانی (M.Dr.)، داریان بالایی (U.Dr.)، سازند کژدمی (Kz.) و سازند سروک (Sv.) در تاقدیس کوزه‌کوه، نگاه به سمت خاور-جنوب خاور. 60
  شکل 4-15 ستون چینه شناسی سازند داریان در برش چینه شناسی کوزه کوه 61
  شکل 4- 16توالی بخش‌های فهلیان بالایی (U.Fa.)، گدوان زیرین (L.Gd.)، خلیج (Kh.m.)، گدوان بالایی (U.Gd.)، داریان زیرین (L.Dr.)، داریان میانی (M.Dr.)، داریان بالایی (U.Dr.)، سازند کژدمی (Kz.) و سازند سروک (Sv.) در تاقدیس فهلیان، نگاه به سمت جنوب خاور. 66
  شکل 4-17 ستون چینه شناسی سازند داریان در برش چینه شناسی فهلیان.. 67
  شکل 4-18  انطباق لیتواستراتیگرافی سازند داریان در دو برش کوزه کوه و فهلیان.. 70
  شکل 6-1- ستون چینه شناسی، فسیل شناسی و بایوزوناسیون سازند داریان در برش کوزه کوه 91
  شکل 6-2- ستون چینه شناسی، فسیل شناسی و بایوزوناسیون سازند داریان در برش فهلیان.. 92
  شکل 6-3- انطباق بیواستراتیگرافی سازند داریان در برش های کوزه کوه و فهلیان.. 93
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.