استان فارس و گنبد نمکی

دانلود پایان نامه
با توجه به اینکه در برش‌های مورد مطالعه سازند کژدمی بر روی سازند داریان قرار گرفته است، لذا در زیر به توصیف سازند کژدمی پرداخته می‌شود.
برش نمونه این سازند در تنگ گرگدا یا گرگ دان واقع در یال جنوب باختری کوه میش است. این تنگ در 7 کیلومتری شمال خاوری دو گنبدان قرار دارد. نام این سازند از قلعه کژدمی در ناحیه فروافتادگی دزفول انتخاب شده است. قبلاً این سازند قسمتی از شیل­های آمونیت دار محسوب می‌شد و گاه آن را سازند عباد خوانده‌اند.
این سازند با شیل‌های خاکستری تیره و گاهی سیاه رنگ و بیتومین دار مشخص می‌شود. در برش نمونه و در زیر قسمت بالایی پوشیده شده شامل آهک‌های شدیداً رسی با فرسایش منظم و نرم همراه با شیل‌های تیره و مارن است. گلوکونیت در قسمت زیرین سازند دیده می‌شود. گاهی در ردیف این سازند طبقات آهکی حاوی Hemicyclammina  sp. تا ضخامت 60 متر هم دیده شده است.
حد پایینی سازند کژدمی با سازند داریان با وجود زون های قرمز رنگ حاوی اکسیدهای آهن مشخص می‌شود. سازندهای کژدمی و داریان در بعضی نقاط، هم ارز جانبی یکدیگرند. مثلاً در شمال فروافتادگی دزفول (میدان نفتی کبود) سازند کژدمی به ردیف آهکی تبدیل می‌شود، به طوری که تفکیک آهک‌های بنگستان از سازند داریان میسر نمی‌گردد. لذا بیان می‌شود که آهک‌های بنگستان مستقیماً بر روی سازند داریان قرار گرفته‌اند.
حد بالایی این سازند با آهک‌های بنگستان به صورت تدریجی و گاهی قاطع و قابل انطباق است و در قاعده با ردیف کربناتی که بر روی تناوب شیل – آهک کژدمی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود.
سازند کژدمی در نواحی فارس و فروافتادگی دزفول دیده می‌شود و از مناطق شمالی فروافتادگی دزفول به سمت شمال خاوری لرستان به تدریج به ردیف کربناتی تبدیل می‌شود. در نواحی مرکزی و جنوب باختری لرستان این سازند با سازند گرو جانشین می‌شود. در فروافتادگی دزفول و انتهای شمال باختری فارس این سازند حاوی شیل‌های سیاه رنگ بیتومین دار و آهک‌های تیره رنگ رسی می‌باشد. در دیگر نواحی فارس این سازند دارای خواص رسوبی کم عمق شده و حاوی زون‌هایی از اکسیدهای آهن و لاتریت و لایه‌هایی از ماسه‌سنگ و سیلت می‌شود.
سن سازند کژدمی معمولاً از آلبین تا سنومانین و در بعضی از نواحی به علت وجود آمونیت Parahoplites  که مبین سن آپسین پسین است، قاعده‌این سازند تا آن سن در نظر گرفته می‌شود.

  • گسل کازرون
مطلب مشابه :  مقاله با موضوع معماری پایدار و چیدمان فضا

گسل کازرون یا خمیدگی کازرون گسلی پی سنگی و قدیمی است که با روند تقریباً شمالی – جنوبی، با طول حدود 125 کیلومتر در سطح زمین از 15 کیلومتری باختر شهرستان کازرون عبور می‌کند و با توجه به این که برش‌های مطالعه شده در این پژوهش در خاور و باختر این گسل قرار دارند، مورد توجه قرار گرفته است.
این گسل محدوده غربی توسعه گنبدهای نمکی خلیج‌فارس را تشکیل می‌دهد و در طول آن دو گنبد نمکی رخنمون دارد. به نظر می‌رسد گسل کازرون تا قطر ادامه می‌یابد. به همین دلیل به آن گسل قطر – کازرون هم گفته می‌شود.
به باور آقانباتی (1383) این گسل ضمن کنترل مرز باختری حوضه نمکی هرمز، بر رسوبات زاگرس نیز اثرگذار بوده، به گونه‌ای که ساختارهای زاگرس را با جهت راست گرد خمیده و جابه‌جا کرده است که در استان فارس این خمش بسیار چشم‌گیر است.
در بررسی و تحقیقات انجام‌شده 1993; Kent, 1979).,; Berberian et al 1996 (Talboth and Alavi, گسل کازرون به عنوان مهم‌ترین گسل امتداد لغز در کمربند زاگرس توصیف شده است.
شواهد نشان می‌دهد که گسل کازرون با روند به تقریب شمالی – جنوبی و یا شمال شمال باختری – جنوب جنوب خاوری دارای حرکت راست گرد جزیی است. برای نمونه روندهای زمین ساختی، در شمال خلیج‌فارس نشان می‌دهد که خط مرزی سکوی عربستان و واحد زاگرس به وسیله این گسل در جهت راست گرد جابه‌جا شده است. به ظاهر این گسل مرز باختری گسترش حوضه تبخیری پرکامبرین پسین – کامبرین ایران را تشکیل می‌دهد (اسفندیاری و برزگر، 1358).
گسل کازرون کمربند چین‌خورده-  تراستی زاگرس را در حوالی طول جغرافیایی 5/ 51 درجه قطع می‌کند. تاکنون پژوهشگران زیادی بر نقش و اهمیت خطواره های زمین ساختی با روند شمالی- جنوبی در تکامل زمین‌شناسی پلت فرم عربی تاکید کرده‌اند. مهم‌ترین خطواره های شناخته‌شده در کمربند چین‌خورده زاگرس، خطواره عمان) حد جنوب خاوری کمربند چین‌خورده )و خطواره کازرون می‌باشند) Hagnes and Mequillan, 1972 Talbot and Alavi,1996;.(Falcon,1969
نبود داده‌های ریزلرزه­ای و کمبود کانون زلزله نشانگر عدم فعالیت جدید این گسل است، اما زلزله‌های ژانویه 1967 و اکتبر 1971 در بخش جنوبی گسل کازرون،  نشانگر فعالیت بخشی از گسل کازرون در دوره کواترنری است (بربریان 1976).
 
 
 
 

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.