ارتباط معنایی و تهاجم فرهنگی

دانلود پایان نامه
 • 1.ترجمه نفس المهموم از شیخ عباس قمی که با نام دمع السجوم ترجمه شده است. این اثررا انتشارات علمیه اسلامیه درسال1369شمسی چاپ کرده است.
  2.مقدمه و تصحیح منتخب التواریخ، انتشارات اسلامیه درسال1382قمری آن را چاپ کرده است.
  3.مقدمه،تصحیح و تحقیق کشف الغمه،از علی بن عیسی اربلی،کتاب فروشی اسلامیه در سال1381آن را چاپ کرده است.
  4.مقدمه،تصحیح و تعلیقات برکتاب روضه الشهداءاز واعظ کاشفی،کتاب فروشی اسلامیه در سال 1371 قمری به چاپ آن اقدام کرده است.
  فهرست حدود چهل اثر از دست نویس و چاپ شده آثار علامه شعرانی ‌درکتاب«درآسمان معرفت»در مقاله‌«علامه ذوالفنون حاج میرزا ابوالحسن شعرانی»ذکر شده ‌است.این فهرست، اشاره ای به سال چاپ و انتشارات کتب چاپ شده و تذکربه دست نویس یا چاپی بودن کتب ندارد.
  (رک:آملی،1381ش،ص135-137)
  ح: تفسیرناتمام شعرانی
  با مرور حواشی تفسیری علامه شعرانی برتفاسیرابوالفتوح رازی، طبرسی و ملافتح الله کاشانی، و ملاحظه بحث های قرآنی نثر طوبی به نظر میرسدکه ایشان درصدد تألیف تفسیر مستقلی بودهاند.وتا حدودی نیز مقدمات آن را فراهم کردهاند. ازجمله نوشتههای علامه شعرانی که در اختیار شاگرد ایشان استاد حسنزاده آملی است، تفسیر سوره حمد و تفسیر سوره بقره از ابتدا تا آیه 26 است. وجود این نوشته هابه تقویت این احتمال کمک می کند.
  اگر قرار باشد از همین چند آیه روش کلی علامه را در تفسیر بیان کنیم و بنا را بر این بگذاریم که اگر ایشان بر تدوین تفسیر کامل قرآن موفق میشد از این شیوه استفاده میکرد باید بگوییم که :
  1.ابتدا مجموعهای از آیات را میآورد و ترجمه آنها را مینویسد .
  2.سپس نظرات مورد نظر خود را تحت عنوان مطلب اول…..مطلب دوم….مطلب سیم….دستهبندی میکند و موارد مربوط به این دسته از آیات را ذیل این مطالب مینگارد.
  3.تنوع مطالب تفسیری نمایانگر احاطه علامه به همه مواردی است که در تفسیر یک آیه مدنظر است. مطالب کلامی، ادبی، اعتقادی، استناد به روایات، نتیجهگیری و تحلیل از نظرات سایر مفسران، تاریخ، فلسفی، الهیات، استفاده از نظرات صاحب نظران ادیان غیر اسلامی، استناد به اشعار، استناد به کتب مقدس، علوم قرآنی و…در تفسیر مختصر به جا مانده از علامه گواه این است که ایشان در تفسیر از جنبه جامع بودن و استفاده از همه روشها اهتمام ورزیده است.
  4.ارتباط معنایی و محتوایی آیات سوره حمد که علامه در مطلب یازدهم به آن پرداخته است، با هم و با کل قرآن نشان از نگرش تفسیر قرآن به قرآن علامه دارد گویا ایشان این روش تفسیری را در کل قرآن مؤثر و جاری میداند. و ارتباط تمام سورهها را باهم ضروری میداند.
  5.اگر حاشیههای علامه شعرانی را به عنوان مقدمات و پیشنویسهای ایشان درنظربگیریم میتوان نتیجه گرفت که ایشان در صدد تدوین تفسیری با گرایش غالب جامع و یا رویکرد تفسیر موضوعی را مدنظر داشتهاند.
  قابل تذکراست‌که این تفسیر مختصرکه ‌جزء‌ دست نوشته های مرحوم شعرانی ودراختیارآیت الله حسن زاده آملی بوده است، دریادنامه علامه شعرانی‌منتشرشده است. این یادنامه باعنوان” فرزانه ناشناخته” درسال1382شمسی توسط انتشارات بوستان کتاب چاپ شده است.و تفسیر مذکور صفحات 762 تا812 یادنامه را شامل می شود.
  2-5-1- هدف علامه شعرانی از نگارش حاشیههای تفسیری
  علت رویآوری علامه شعرانی به نوشتن حاشیه بر تفاسیر چیست ؟ ایشان در این حواشی در پی تذکر چه نکاتی هستند؟ پاسخ این سؤالات درانتهای جلددهم منهج الصادقین گویای هدف کلی ایشان از حاشیهها و تعلیقات میباشد:«در تعلیقات به پنج نکته توجه داشتیم که چون آیه یا روایتی یا قول مفسری ببینیم در این پنج مورد مفید باشد تذکار دهیم و یادآوری کنیم با آنکه فهم کتب سابقین بیتوضیح و حاشیه برای اکثر مردم زمان دشوار است.»(کاشانی،1344ش،10/413)
  این پنج هدف علامه شعرانی به صورت خلاصه ارائه می شود:
  1.نکوهش شهوت پرستی و خوش گذرانی.
  2.اشاره به جایگاه احکام دین که مانع ظلم و ستم می گردد.
  3.نفی بدعت هاونوآوری های که موجب تغییر احکام دین می گردد.
  4.استدلال و احتجاج با مادی گرایان.
  مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع تجزیه واریانس و شرایط کاربرد

 • 5.بازداشتن مردم از پیروی طرفداران کفارو نفی تهاجم فرهنگی آنها. (همان جا)
  2-5-1-1-کتابشناسی منهج الصادقین
  با توجه به اینکه رویکرد این پایاننامه در جهت بررسی روش های تفسیری میرزا ابوالحسن شعرانی با محوریت کتاب منهج الصادقین میباشد، و مبنای کار این پژوهش مراجعه به حواشی منهج الصادقین است، که در موارد بسیاری این حواشی متاثر از تفسیر یاد شده می باشد، معرفی مختصر این کتاب ضروری است :
  کتاب تفسیری «منهج الصادقین فی الزام المخالفین» با عناوین تفسیر کبیر، تفسیرمنهج الصادقین و تفسیر ملافتح الله کاشانی شناخته شده است. مؤلف این کتاب ملافتح الله (م988) فرزند ملاشکرالله کاشانی است. مؤلف در قرن دهم هجری و در زمان حکومت صفویه میزیسته است. این تفسیر عظیم، به زبان فارسی و برپایه اعتقادات شیعی نوشته شده است. بیان وجه تسمیه کتاب از زبان مؤلف این گونه است:«چون مقصد اقصی و مطلب اعلی از این منتخب، ایضاح طریق ائمه صادقین است به حجج واضحه و الزام مخالفین به براهین باهره از این جهت مسمّی شد به «منهج الصادقین فی الزام المخالفین»و بر پنج مجلد ترتیب یافت به جهت موافقت آن به عدد آل عبا اثر تیمن و تبرک پذیرفته…»(کاشانی،1347ش،1/مقدمه مؤلف،ص4-5)
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.