آیات الاحکام و مجمع البیان

دانلود پایان نامه
 • ملافتح الله کاشانی شاگرد مؤلف ترجمه الخواص؛ ابوالحسن زوارهای میباشد. اعتقادات شیعی این استاد و شاگرد آنان را واداشت تا آثار تفسیری خود را در جهت اعتراض و تکمیل کتاب تفسیری «مواهب علیه»2 از دانشمندان شیعی بنگارند: «زوارهای و ملافتح الله کاشانی نسبت به روش تفسیرمواهب علیه که نسبت به اخبار اهلبیت بیتوجهی کرده و هیچگونه نشانهای از وابستگی خود را نسبت به شیعه و اهلبیت بروز ندادهبود، شرحی بر مواهب نگاشته و اخبار اهلبیت را درآن گنجاندهاند .»(ایازی،1378ش،ص265)

 • ملافتح الله کاشانی با نقد تفسیر مواهب علیه در مقام اعتبار آن را به مارزرنگارتشبیه میکند: «تفسیرکاشفیاگرچه به جواهر عبارات بلیغه و لآلی الفاظ فصیحه محلی بود اما چونکه موافق روش مخالفین و مخالف مذهب ائمه صادقین بود، در نظر اعتبار به مثابه مار زر نگار مینمود. چه ظاهرآن مزین بود به نقوش جمیله و باطنش مملو از سموم عقاید قاتله…»
  (کاشانی،1347ش،1/مقدمه مؤلف،ص4)
  مؤلف منهج الصادقین تفسیر خود را بر این موارد بنا مینهد:
  1.بیان معانی قرآن براساس قراءات هفت گانه
  2.توجه به اسباب نزول
  3.اخبارو قصه های معصومین
  4.ارتباط آیات و سوره ها
  5.توجه به مسائل فقهی
  6.بیان مناقب اهل بیت
  7.رفع شبهات مخالفان و باطل نمودن مذاهب آنها
  8.استفاده از سخنان محققان و…(همان جا)
  مقدمه منهج الصادقین شامل ده فصل می باشد،که به مباحث تفسیری وعلوم قرآنی پرداخته است.
  علامه شعرانی به عنوان محشی و محقق کتب تفسیری از مزایای منهج الصادقین میگوید:«بدان که تفسیر منهج از همه تفاسیر فارسی مشهورتر و متداولتر است ومردم بدان اقبال بیشتر کردند، چون تفاسیر دیگر فارسی یا از عامه است یا اگر از شیعه است وافی به همه اغراض طالبان تفسیر نیست و گاهی بسیار مختصر است و گاه بسیار طولانی مثل لوامع و استنتاخ و طبع آن دشوار….»
  (کاشانی،1346ش،2/مقدمه شعرانی،ص3-4)
  تأثیر تفاسیر و کتب گذشتگان بر مؤلف منهج الصادقین آشکار است. مرحوم شعرانی، مطالب منهج الصادقین را متأثر از تفسیر بیضاوی3 وکشاف4 می داند. و مواردی چون قصه ها و تاریخ و روایات اخلاقی و مواعظ را برگرفته از مجمع البیان5 و آیات الاحکام را با رجوع به کنزالعرفان آورده است. مرحوم شعرانی تأثیر تفاسیری مانند تبیان طوسی و ابوالفتوح رازی6 و تفسیرگازر7 را در منهج الصادقین تایید می کند. (کاشانی،1346ش،مقدمه 2/4)
  مشخصات کتاب منهج الصادقین که منبع اصلی این پایاننامه است به شرح زیر است.
  1.این تفسیر در پنج مجلد و هر مجلد در دو جلد سامان یافته است و توسط کتابفروشی اسلامیه چاپ شده است.
  2.مقدمه و پاورقی کتاب توسط میرزا ابوالحسن شعرانی صورت گرفته است.
  3.جلد اول کتاب از روی نسخه تصحیح شده توسط علامه شعرانی چاپ گردیده است.
  4.انتهای جلد اول اُفست عکس دو صفحه از نسخه اصیل کتاب منهج الصادقین میباشد. که یکی با دستخط و امضای مؤلف در سال983ق و دیگری وقفنامهای است که در سال1101ق بر کتاب نوشته شده است.
  5.در پایان جلد اول کشف الایات قرآن با سرمایه کتابفروشی اسلامیه ضمیمه شده است.
  6.جلددوم و سوم و چهارم کتاب از مقابله و استناد با نسخه خطی بهجا مانده از مؤلف تصحیح گردیده است.
  7.چاپ جلد سوم تا دهم کتاب با نظارت و تصحیح آقای علی اکبرغفاری صورت گرفته است.
  8.بیشتر تعلیقات شعرانی بر جلد نهم، برخلاف رویه معمول، که به عنوان پاورقی در صفحه مربوط به آیه مورد نظرآمدهاست، به انتهای کتاب صفحات410-415 با عنوان استدراکات منتقل شده است.
  9.فهرست مطالب هر جلد در انتهای آن جلد آمده است.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.