آموزش مهارت های اجتماعی و مهارت های اجتماعی

دانلود پایان نامه
  • فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-1 :مقدمه
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش تمایزیافتگیو صمیمیت دانشجویان متاهل است.جتمعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه غیر انتفاعی شاهرود در سال 1389 می باشد.حجم نمونه طبق اصول علمی60نفر و با استفاده از روش نموه گیری ساده انتخاب شد.
این پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است.جهت  تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس،فریدمن استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد:
5-2- بحث و پیرامون فرضیه های  پژوهش
بررسی فرضیه فرض اول :آموزش نظریه انتخاب بر افزایش تمایز یافتگی دانشجویان متاهل موثر است.
نتایج تحلیل کواریانس  بعد از فرض همگنی شیب ها نشان داد که آموزش نظریه انتخاب بر افزایش تمایز یافتگی زوجین موثر بوده است به طوری که این آموزش و مداخله  22.5%  تغییرات واریانس تمایز یافتگی را تبیین می کند.
طبق نتایج پژوهش حاضر ،آموزش نظریه انتخاب باعث افزایش “تمایزیافتگی”،دانشجویان در گروه آزمایش شده است.لذا این یافته ها با نتایج پژوهش های اسکیان(1384)، خمسه و حسینیان (1387) که تفاوت معنی داری در تمایز یافتگی بین دو گروه گواه و آزمایش گزارش دادند،همسو است.
نتایج پژوهش اسکیان (1384)نشان داد که سایکودرام توانسته بر تمایزیافتگی دانش آموزان  دختر دبیرستانی در مقیاس کلی و جهار خرده مقیاس آن را افزایش دهد.    پژوهش خمسه و حسینیان(1387) در مطالعه خود به این نتیجه رسید که در نمره ی کل صمیمیت و نیز سایر ابعاد صمیمیت :صمیمیت عاطفی،روان شناختی ،جنسی  ،جسمانی و تفاوت های جنسیتی رابطه معناداری وجود دارد.اما در ابعاد صمیمیت فکری- معنوی،اجتماعی –تفریحی و زیبایی شناختی  تفاوت جنسیتی معنادار مشاهده نمی شود.هم چنن در بعد صمیمیت زمانی  میان زوج ها نیز تفاوت معنادار وجود دارد.نتایج پژوهش  براساس الگوهای مختلف جامعه پذیری و نیز مدل چند بعدی صمیمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین در مقایسه تطبیقی یافته ها و نتایج این پژوهش با تحقیقات و یافته های محققان و پژوهشگران خارجی مانند، تامورا[150] (1992) لارمن وبروک[151] (1993) توایتز[152] (1994)راون[153] (1995) کیم[154] (2002) سوهو[155](2003)گیلیام،آلبرت[156](2004) همسویی داردومنطبق می باشد. وبانتایج ویافته های مومنی(1376)شریفی(1377)فرحبخش،(1383) فریدی ، (1385) همسو است وانطباق دارد.
نتایج پژوهش تامورا[157] (1992) نشان داد که : 1. آشناسازی زوجین به فرهنگ یکدیگر یکی از روش های مداخله درمانی موثر محسوب می گردد. 2. شناخت زوج ها نسبت به ارزش های نظام خانواده موجب کم شدن تعارضات زناشویی می گردد. نتایج پژوهش شریفی (1377) تحت عنوان تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر تعارضات زندگی زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان نشان داد که : 1. بین میانگین تعارضات زندگی زناشویی گروه کنترل و آزمایش پس از آزمون مهارت های اجتماعی تفاوت معناداری وجود داشت. 2. بین میانگین ابعاد هفت گانه تعارضات زندگی زناشویی در گروه آزمایش و کنترل پس از آزمون مهارت های اجتماعی تفاوت معناداری وجود داشت. 3. بین میانگین تعارضات زندگی زناشویی گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود داشت و نتایج پژوهش فریدی ، فرشاد (1385) نشان دادکه این مداخلات در کاهش تعارضات زناشویی موثر بوده است .
از آنجا که نات و اسکورن(2004 به نقل از حدیدی،1389) نشان دادند که بین تمایز یافتگی و اضطراب مزمن رابطه معکوس و معناداری وجود دار.با پژوهش آنها نیز همسو می باشد (به نقل از حدیدی،1389).
پاپکو(2002)در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که دانشجویان کمتر تمایز یافته ممکن است بیستر در خطر سطوح بالایی از اضطراب اجتماعی و نشانه های بیماری باشند.
بررسی فرضیه دوم پژوهش:آموزش نظریه انتخاب بر افزایش صمیمیت زوجین موثر است.

این نوشته در آموزشی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.